GEMİDEKİ YETERLİLİKLER VE GÖREVLERİ

efekaptan
Ağustos 14, 2015

GEMİDEKİ YETERLİLİKLER VE GÖREVLERİ

 

1.1. Güverte Personeli

Güverte personeli, geminin seyrüseferinden, teknenin bakımından, yükleme-boşaltmadan sorumludur. Zabitlerin altında tayfalar bulunur. Tayfa kelimesi Arapça “taifemden gelir. Gemilerde tayfaların yemek yediği yerlere mürettebat salonu değil, tayfa salonu denmelidir.

Genel olarak güverte bölümünün görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Operasyon, seyir ve gemi emniyetiyle ilgili olan işler

 • Tekne ve güverte teçhizatının tamiri ve bakımı

 • Yük ve balast operasyonları

 • Bayrak, sinyal ve zaman ayarlamaları ile ilgili işler

 • Seyir teçhizatı, harita, pilot ve diğer denizcilik yayınlan ile ilgili işler

 • Onaylanmış plan ve sertifikaların muhafazası

 • Güvenlik ve sağlıkla ilgili işler

 • Yağ ve deniz kirliliği önleyici tedbirler almak

1.1.1. Kaptan (Master)

Kaptan kelimesi İtalyanca daki capitan” kelimesinden gelir. Kaptanlık, toplumda çok itibar gören bir makamdır. Özellikle İngiltere’de kaptanlara çok önem verilir. Türk ticaret gemilerinde kaptana “‘Süvari Bey/’ çok kıdemli ise “Beybaba” şeklinde hitap edilir. Bir geminin sevk ve idaresiyle görevli olan ve belirli bir ehliyete sahip olan kimsedir. Kaptan, bir seferin en ekonomik ve güvenli yapılması için önlemler alır. Kaptan gemideki güverte ve makine gemi adamlarının başıdır. Kaptanın geminin selametle seyredebilmesi için çok geniş yetki ve sorumlulukları vardır. Gemide kaptanın iradesi dışında yapılan herşey suçtur. Kaptanın durumu Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre kaptanın donatanı, taşıyanı, yük ilgililerini temsil yetkisi vardır. Bunun için attığı her adımda çok dikkatli ve kendinden emin olması gerekir.

Kaptanın,

Kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkileri;

 • Emir ve disiplin yetkisi

 • Soruşturma yapma yetkisi

 • Şahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi

 • Yeddi eminlik ve muhafaza görevi

 • Jurnal tutma görevi

Özel hukuka ilişkin görev ve yetkileri;

 • Yolculuk öncesi (gemiyi denize, yola elverişli kılma; borda evrakı hazırlama;

 • Yükleme; kaçak kişi, eşya kontrolü,yüklemede gemide bulunma)

 • Yolculukta varma limanında (güvenli yanaşma, yükün tahliyesi, hak sahibine yükü teslim, hasar varsa deniz raporu tutulması)

Kaptan gemide hakim ve savcının yetkilerine sahiptir. Kaptan zorunlu hallerde gemiyi satabilir, gemide olmayan bir personeli zor kullanarak gemiye getirtebilir, gerekli gördüğü durumda hapis yetkisini kullanabilir. Kaptan ve I. Zabit limanlarda aynı anda gemiden ayrılamaz. Bazı devlet kanunlarının kaptanlarına verdiği nikâh kıyma yetkisi, halk arasında yaygın olan inanışın aksine Türk kaptanları için geçerli değildir.

1.1.2. I Zabit ( Chief Officer, Chief Mate)

Gemilerde “İkinci Bey,” “Chief,” ve yanlış olarak “II. Kaptan” şekilde hitap edilir. Gemilerde sadece bir tane kaptan bulunur, diğerleri zabittir. Geminin disiplin amiri ve güverte personelinin başıdır. Geminin yük zabitidir; yükleme boşaltma hesaplarını yapar. Burada, geminin GM ve trimini kontrol altında tutar. Geminin hijyeninden, personelin kılık kıyafetinden sorumludur. Gemideki yemek saatlerini, gemiye giriş çıkış saatini, gemin kalkış saatini ilan eder. Çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır. Gemide yasaklanan konuları tebliğ eder. Astlarını eğitir. Geminin bütün bölümlerini açan özel anahtarıyla kamara teftişi yapabilir. Geminin periyodik bakım ve tutumundan sorumludur. Reise günlük yapılacak işleri verir; 04-08/16-20 vardiyalarını tutar. Alacakaranlık vakitleri bu vardiyaya geldiğinden en tecrübeli zabit olarak bu vakitlerde geminin mevkiini astronomik metotlarla tespit eder. Kanal geçişlerinde, yanaşmalarda, demirlemede manevralarda baş üstünde yer alarak baş postanın amirliğini yapar. Kaptanın verdiği emirlerin takibinden sorumludur.

1.1.3. Güverte II. Zabiti (Deck Officer, Mate)

Gemilerde güverte zabitlerine “efendi kaptan” diye hitap edilir. En önemli görevi, “geminin mevkiinin kesin olarak neresi” olduğunu söyleyebilmek için gerekli önlemleri almak, hava durumunu yakından takip etmektir. Güverte II. Zabiti, kaptanın verdiği talimatlar doğrultusunda sefer planlarım yapar. Seyir haritalarıyla ilgilenir. Gelen düzeltmeleri fener kitabına, haritalara ve çeşitli notik yayınlara işler; haritaları folyolarına göre hazırlar. Geminin kronometresini kurar; istasyondan aldığı saatle kronometre arasında zaman farkı varsa kayıt eder. Personelin liman cüzdanı ve pasaportlarını gemi çantasında muhafaza eder. Vardiya düzeni içindeki yeri 12-16/24-04’tür. Geminin revir ve sağlık işlerinden sorumludur. İlaçların, sağlık alet edevatlarının hijyenik ve son kullanma tarihini geçirmemiş olmalarını sağlamakla mükelleftir. Personelin aşı sertifikalarını takip eder. Gemi hastalık riski taşıyan bir yere gidecekse gerekli tedbirleri alır. Yurtdışında bir limanda gemi adamlarından biri hastalanırsa onunla ilgilenir. Gerekiyorsa acil tıbbi müdahale yapar. Manevralarda yeri kıç üstündedir. Vardiya zabitleri, kaptan köprü üstünde bulunsa bile emir-komuta bende” demedikçe vardiyanın sahibidirler.

1.1.4. Güverte III. Zabiti (Mate)

Gemilerde 08-12/20-24 seyir vardiyalarını tutar; sefer boyunca kullanılacak haritaları hazırlar. Folyoları açar, sefer sırasına göre dizer. Notik yayınları kolay erişilebilecek şekilde düzenler. Köprü üstünü sefere hazırlar. Dümen motorunu kontrol eder; makine dairesiyle haberleşir; makine torna çark ettirilir. Düdüğü ve seyir cihazlarını kontrol eder. Manevrada kaptanın yanında hazır bulunur. Kaptanın verdiği makine kumandalarını tekrarlayarak yerine getirir. Kaptanın verdiği emirleri baş ve kıç postalara ulaştırır. Manevralarda manevra defterini tutar. Gemiye gelen pilotu karşılar ve onunla ilgilenir. Geminin özel durum sancaklarını toka ettirir. Saat 1000 sularında köprü üstü genel temizliğini yaptırır. Ayrıca can filikaları gibi geminin güvenlikle ilgili konularıyla ilgilenir. Kaptanın pasaparolalığını yapar. Yani kaptanın emirlerini gerektiğinde diğer zabitlere iletir. Saatlerin ileri veya geri alındığım gemiye ilan eder. Eğer müsvette jurnal tutuluyorsa bunu resmi jurnale geçirir.

1.1.5. Stajyerler (Cadets)

Gemide hiçbir sorumlulukları yoktur. Birinci zabit gözetiminde yetişmeleri sağlanır. Kaptanın uygun gördüğü vardiya zabitinin yanında vardiya tutar. Günümüzde GMDSS’ teki GOC ehliyetlerini kullanarak gemilerde Telsiz Operatörlüğü yapabilirler. Şirketlerin giderek III. Zabiti kaldırma eğilimi doğrultusunda 08-12/20-24 vardiyalarını tek başlarına da tutabilirler. Bunun sakıncaları çok açıktır. Manevra gibi durumlarda kaptanın yanında olur; III. Zabitin yaptığı pasaparolalık ve manevra defteri tutma işlerini üstlenir.

1.1.6. Telsiz Zabiti (Radio Officer)

Kaptana direk bağlı olan telsiz zabitine “sparky” veya “marconf” şeklinde hitap edilebilir. Kaptana bağlıdır. Teknolojinin ilerlemesiyle meslekleri çok kolaylaşmıştır. Geminin dışarıyla haberleşmesiyle ilgilenir. Yapılan haberleşmeyi kesinlikle gizli tutar. Dışarıdan gelen bilgileri ilk önce kaptana sunar. Hava durumu raporlarını alır. Uluslararası telsiz-telgraf ve INMARSAT la ilgili rapor ve belgeleri hazırlar. İsteyen personelin karayla haberleşmesini sağlar ve

telsiz jurnalini tutar. Bölümüyle ilgili cihazların bakımını ve kaptanın verdiği diğer işlerin takibini yasar. Tehlike durumunda tehlike ve acil mesajları geçer. Kaptan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

1.1.7. Güverte Lostromosu (Boatswain, Boşun)

Reis, gemicilik zanaatını en iyi bilen gemicidir. Güverte tayfasının başıdır. Eski dönemlerde I. Zabıt yoktu onun yerine işlerini güverte lostromosu takip ederdi. Geminin bakım ve tutumunu, I. Zabitten aldığı talimatlar çerçevesinde tayfalara yaptırır. Irgatların, vinçlerin, kaportaların, diğer hareketli parçaların yağlanmasını sağlar Mata foraların, gemini iskeletinin, ambar kapaklarının, siğillerinin kontrolüyle ilgilenir. Her sabah 073CTda köprü üstüne gelip L Zabitten günlük yapılacak işleri alır. Manevrada I. Zabit ile beraber baş üstünde bulunur. Demirde ve siste Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereklerine uygun olarak kampana ile seda işareti verir.

1.1.8. Fenerci

Reisin yardımcıyıdır. Her sabah iskandilleri alır ve I. Zabite rapor eder. Baş altındaki fenerlikten sorumludur. Burada geminin boyaları, tiner vs. gibi malzemeler bulunur.

1.1.9. Marangoz (Carpenter)

Eskiden gemilerin ahşap oluşu, su yapmalarına neden olurdu. Bu \1izden bir gemici sürekli iskandil alır, su yapmış yerleri tamir ederdi. Ahşapla ilgili olduğu için bu gemiciye marangoz denirdi, fakat günümüzde artık gemiler çelik olduğundan bu meslek geçerliğini kaybetmiştir.

1.1.10. Usta Gemiciler (Ableseamen)

Güverte lostromosunun verdiği görevleri yerine getirir. Kendilerini koruyabilirler ve gemide serdümenlik dahil her görevde bulunabilirler. Limanlarda vardiya tutarlar ve borda iskelesi, halatlar gibi konulara dikkat ederler.

1.1.11 Gemiciler (Ordinary seamen)

Gemiciler de verilen görevleri yerine getirebilirler, îş becerilerini geliştirir, tekne, yük işlem çalışmaları, geminin bağlanması çalışması ve diğer işleri verilen talimatlar çerçevesinde yaparlar.

 

1.1.12. Miçolar (Deckboy)

Denize yeni çıkmışlardır. Tecrübesiz olduklarından tehlikeli, kendini koruyamayacakları işler verilmez ve yetişmeleri sağlanır.

1.2. Makine Personeli

Makine personelinin işleri arasında aşağıdakiler yer alır;

 • Makine operasyonu ile ilgili işler

 • Makineye takılmış ve makine bölümünün sorumluluğu altındaki teçhizatların bakım ve onarımlarıyla ilgili işler

 • Makine ve güverte makinelerinin bakım ve tutumu

 • Yağ, yakıt ve besleme suyu ile ilgili işler

 • Gemi mağazasıyla ilgili işler

 • Makine bölümüne ait plan ve sertifikaların gözetimiyle ilgili işler

 • Makine bölümünün rapor ve kayıtlarını tutmak

 • Makine dairesinin ve makine bölümünün sorumluluğu altındaki  yerlerin temizliğim sağlamak

 • Kaptan tarafından verilen diğer görevlerin ifası

1.2.1. Başmühendis / Başmakinist (Chief Engineer)

Kaptana karşı geminin teknik olarak her şeyinden sorumlu en büyük amirdir. Türkçe’de dört yıllık lisans eğitimi alan makine bölümü zabitlerine “mühendis” denir. kullanılır. Başmühendisin başlıca görevi, ana makine, jeneratörler ve yardımcı makinelerin planlı bakımlarını yaptırmak, daima üst performansta tutmaktır. Yağ yakıt sarfiyatlarını kitap değerlerinde tutarak geminin en ekonomik seyrüseferini sağlar. Haftalık, aylık, üç aylık torna çarkları yaptırır. Makine bölümü ile ilgili iş, görev bölümünü yapar ve bunları takip ederek Bölümünü liman, klas sörveylerine, port state kontrollerine daima hazır bulundurur.

1.2.2. I Mühendis (lst Engineer)

Başmühendise karşı sorumludur ve 04-08/16-20 vardiyalarını tutar. Alt kadroya gerekli iş dağıtımını yaparak başmühendisin talimatları çerçevesinde ana makina ve jeneratörlerin daima üst performansta çalışmasını sağlar. Yedek parça ve müstehlik malzeme isteklerini düzenler. Balast operasyonu, yağ-yakıt transferleri ve alımından sorumludur, bu konuda 1. Zabitle koordineli çalışır. Güvertede gerekli tamirat işlerini yaptırır. Dümen makinesi ve telemotoru kontrol eder.

1.2.3. Vardiya Mühendisleri (2nd-3rd Engineer)

Mühendisin verdiği iş takibini yapar. Kazan ve yardımcı makinalardan sorumludur. Makine bölümüyle ilgili yazı-çizi işlerini yapar. Sintinelerin devamlı kuru bulundurulmasından sorumludur. Yağ, yakıt, su iskandillerini kaydeder.

1.2.4. Stajyerler (Cadets)

Stajyerlerin sorumluluğu yoktur. Çalışmasını başmühendis koordine eder. Genelde 2. ve 3. Mühendislerle beraber çalışır.

 

1.2..5. Elektrik Zabiti (Electrician)

Makine dairesinde ve güvertede elektrikle çalışan bütün motor, tablo ve aydınlatma devrelerinin tamiratını yapar. Elektrikle ilgili yedek ve müstehlik malzeme listesini hazırlar. 1. Mühendis ve gerektiği durumlarda vardiya mühendisinden emir alır. Günlük çalışmalarında 1. Mühendise karşı sorumludur.

Gemideki diğer elektrik işleri, emniyet sistemleri ve kreynlerin elektrik aksamlarından sorumludur. Manevra sırasında kontrol odasında bulunur. Başmühendis / Başmakinist tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

1.2.6. Makine Lostromosu (Donkeyman)

Makine tayfasının başıdır. 1. Mühendis ve gerekli hallerde vardiya mühendisinden emir alarak yapılacak bütün işleri, tamiratı ve bakım tutumları tamamlar. Makine atölyesindeki bütün makinelerin ve takımların düzenli çalışmasından, makine dairesinin iyi durumda olmasından sorumludur.

1.2.7. Fiter (Fitter)

Makine lostromosunun en yakın yardımcısıdır, birlikte gemideki tüm işlerin tamir, bakım-tutumunda çalışırlar. Makine atölyesindeki torna, matkap, kaynak, testere ve diğer cihazların çalışır ve iyi durumda olmasından sorumludur. Yedek ve müstehlik malzemelerin ve tankların koruyucusudur. Günlük çalışmasında lostromo ve 1. Mühendise karşı sorumludur. Fiter, aynı zamanda gemideki torna tesviye, kaynak, boru işlerini de yapar.

 

1.2.8. Yağcı (Oiler, Motorman)

Vardiya zabitinden emir alarak gerekli işleri yaparlar. Yağ, yakıt balast, sintine, stim, hava devrelerini bilmek zorundadırlar. Çalışan makinelerdeki bir anormalliği derhal amirlerine bildirirler. Yağcılar makine dairesinin temizliğinden ve katlardaki motorlardan sorumludurlar. Tamirat, bakım-tutum işlerine yardımcı olurlar. Separatörleri temizlerler. Vardiyasında ana ve yardımcı makine yağ seviyelerini ve sıcaklık, basınç değerlerini devamlı kontrol ederler.

1.2.9. Ateşçi

Kazanların dikkatli bir şekilde fayrapından sorumludur. Kazan su seviyelerini, basınçlarını her an kontrol altında bulundururlar. Özellikle kazanlar yanarken börnerlann damlama yapmamasına dikkat etmek, kazandaki olası yangınlara karşı dikkatli olmak zorundadırlar. Ateşçilikte en önemli sorun, ocak infilaklarıdır. Ocakta çiğ yakıt buharı hissettiklerinde kazanı söndürüp ocağı havalandırırlar.

1.2.10. Silici (Wiper)

Makine lostromosundan emir alırlar. Ana görevleri makine dairesini silmek, temizlemektir. Makine lostromosunun gerekli gördüğü işlere yardım eder.

1.3. Yardımcı Sınıf

Bu sınıf, genellikle insan çokluğundan yolcu gemilerinde önemlidir.

1.3.1. Gemi Sağlık Personeli

Gemi sağlık personeli, özellikle yolcu gemilerinde bulunur. Gemi doktoru ve gemi hemşiresini kapsar. Denizde olası yaralanma, hastalık gibi çeşitli durumlara profesyonel müdahalede bulunur.

1.3.2. Katip (Purser)

Yolcu gemilerinde bulunur. Yolcularla ilgili kamara kayıtları gibi bilgileri tutar.

 

 

 

1.3.3.  Baş Kamarot (Chief Steward)

Zabite bağlıdır; günümüzde şirketlerin ISM politikaları gereği Telsiz Zabitine bağlı da olabilir. Özellikle yolcu gemilerinde bulunur ve diğer kamarotlarla I. Zabit arasında yer alır.

1.3.4.  Kamarot (Steward)

Kamarotlar, gemilerde personele, zabitana hizmet eder. Kaptan, başmühendis ve diğer zabitlerin kamaralarını düzenli bir şekilde temizler ve yataklarını düzenler. Yemek masasını açar ve yemek servisi yapar ve bulaşılan yıkar. Ayrıca gemiye gelen gümrük memurları ve gemiyle ilgili diğer kişilere de servis yapar. Kamarot, şahsi temizliğine çok dikkat etmelidir. Her gün saat 1000 da köprü üstüne gelir ve vardiya zabitine servis yapar. Yerleri paspaslayıp bilhassa limanlarda yaşam mahallinin temiz olmasını sağlar. Verilen diğer görevleri yerine getirir.

1.3.5.  Barmen (Barman)

Barmen, yolcu gemilerinde bulunur. Barda yolculara içki servisi yapar.

1.3.6. Aşçı (Cook)

Gemide beslenme ve lezzeti düşünerek en ideal yemekleri yapar. Kuzineden sorumludur oradaki araç ve gereçlerin bakım-tutumunu yapar. Hijyen sağlanması için onun dışında kuzineye kimse giremez. Aşçı, kişisel olarak ta kendi temizliğine azami özeni göstermelidir. Personelin morali açısından aşçının yaptığı yemekler gemide çok önemlidir. Her akşam işleri bittikten sonra kuzineyi temizler. Haftada bir bu temizliği dezenfektan maddelerle yapar. Kumanyalığı temiz ve bakımlı tutmak zorundadır.

1.3.7. Ekmekçi (Baker)

Günümüzde, gemilerde ekmek temini kolay olduğu ve aşçı da ekmek yapabildiği için ticaret gemilerinde bulunmaz.

1.4. Türk ticaret zabitlerin rütbeleri

Deniz Kuvvetlerindeki subayların rütbelerindeki kros, 32 kerteyi temsil eder. Ticaret denizciliğinde ise rütbelerde kros yerine İngiliz ekolünü takip ettiğimiz için bir adet eşkenar dörtgen bulunur. Makineciler, ek olarak bir de mavi renk ve şerit kullanır. Ticaret denizciliğindeki zabit rütbeleri aşağıdaki gibidir.

İşaret sancakları ve anlamları:

A : Denizde dalgıcım var ağır yolla geçinin.

B : Tehlikeli yük alıyor, taşıyor veya boşaltıyorum.

C : Evet (olumlu).

D: Benden neta bulunun zorlukla manevra yapıyorum.

E : Rotamı sancağa alıyorum.

F : Hareket demiyorum benimle irtibat kurun.

G : Kılavuz istiyorum, ağlarımı topluyorum.

H : Gemimde kılavuz var.

I: Rotamı iskeleye alıyorum.

J : Yanmaktayım, gemimde tehlikeli yük var neta olun.

K : Sizinle haberleşmek istiyorum.

L : Geminizi derhal durdurun.

M : Gemim durdu yol yapmıyorum.

N : Hayır (olumsuz).

O : Denize adam düştü.

P : (karada) Gemi hareket edecektir, (denizde) ağlarım engele takıldı.

Q : Serbest pratika istiyorum.

S : Makinelerim tornistan çalışıyor.

T : Trol çekiyorum, neta olun.

U: Tehlikeye gidiyorsunuz.

V : Yardıma ihtiyacım var.

W : Tıbbi yardım istiyorum.

X : Durun ve işaretimi bekleyin.

Y: Demir tarıyorum.

Z : Römorkör istiyorum.

İşaret sancağı, şirket forsu, yabancı millet bayrağı, milli bayrak sırasıyla arya edilir. Toka sırası ise bunların tersinedir. Milli bayrak çekili değilse, hiçbir bayrak çekilmez. Bir geminin Türk Bayrağı çekebilmesi için Türk gemi siciline kayıtlı olması, gemi tasdiknamesi veya şahadetnamesini gemide bulundurması gerekir. Yalnız Türk Ticaret Kanunu madde 829 uyarınca onsekiz gros tonilatodan küçük gemiler gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı’nı çekebilirler. Kullanılmayan bayraklar düzenli bir şekilde saklanmalıdır. İşaret sancakları, köprü üstünde, özel dolabında, her birinin harf veya numarası belirtilerek saklanır. Bayrakların yapraklanırken savlolara çarpıp flasalanmasmın önlenmesi gerekir. Milli sancak mezestre konumuna al ı nacaksa tüm diğer bayraklar da mezestre edilir.

 1. Vardiya

Bir gemi inşa edilerek denize indirildikten, hurdaya çıkıncaya kadar, her bakımdan güvenliği vardiya tutanlar tarafından sağlanır. Gemide güverte, makine ve gerekiyorsa kamara personeli tarafından;

Seyirde

Demirde

Limanda

Vardiyalar kesilir. Seyirde vardiya saatleri şöyledir;

08:00-12:00

12:00-16:00

16:00-20:00

20:00 – 24:00

24:00 – 04:00

04:00 – 08:00

Kaptan gerekli gördüğü durumlarda vardiya düzenini değiştirebilir.

Milli servet olan ticaret gemileri özellikle seyri sırasında, güvenliği başlıca köprü üstünde ve makinede olmak üzere üç, dört kişiye teslim edilmektedir. Bu nedenle vardiya kesenler, vardiyaları sırasında En küçük ayrıntıya kadar görevlerini ihmal etmemek zorundadırlar.

Demir vardiyaları her ne kadar seyir vardiyaları kadar teferruatlı değillerse de çok önemlidirler. Vardiyacıların geminin durumunu, demir tarayıp taramadığını kontrol etmeleri, görsel ve işitsel gözcülük yapmaları gerekir.

Gemide tutulan değişik vardiyalar vardır. Bu vardiyaların hepsi kutsaldır ve layıkıyla tutulması şarttır. Gece yatağında uyuyan personel köprü üstündeki vardiya zabitine güvenliğini teslim etmiştir. Limanda lumbarağzı vardiyası tutan bir gemici de, serdümen de, gözcü de vardiyasının hakkını vermek, gerektirdiği gibi davranmak zorundadır.

Vardiya devir teslimlerinde temel olan şey vardiyayla ilgili bilgiyi yeni vardiyacıya vermektir.

Gemide her şeyin olduğu gibi, vardiya teslim etmenin de bir adabı vardır. Serdümen dümen vardiyasını teslim etmeden önce yeni vardiyacıya gidilen rotayı yüksek bir sesle söyleyerek dümen başından ayrılır, yeni vardiyacı da pusulaya bakar ve rotayı tekrar ederek dümenin başına geçer. Bu teslim işini vardiya zabitinin de duyması, bu konuda kesinlikle bir laubalilik olmasına izin verilmemesi gerekir. Dümeni teslim eden “Allah selamet versin” der ve vardiya zabiti de kendisine “Allah rahatlık versin” temennisinde bulununca köprü üstünden ayrılabilir.

Vardiyasını teslim edecek vardiya zabiti 15 dakika önceden bir sonraki vardiyacıya “alesta” çeker, yani vardiyaya hazır olmasını bildirir. Yeni vardiyacı gelince, vardiya hakkında bilgi verilir ve özellikle gece yeni vardiyacının gözleri alışıncaya kadar köprü üstünden ayrılmaz. Köprü üstünden ayrılırken veya çıkıldığında mutlaka “Allah selamet versin” denmelidir. Yeni vardiyacı hastalıktan veya sarhoşluk gibi nedenlerden vardiyayı tutamayacak durumdaysa vardiya teslim edilmez ve vardiyaya devam edilir. Bu davranış biçimi, suiistimal edilmediği sürece, okullu olmamızın, dayanışmamızın bize getirdiği avantajlardan biridir.

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu