UNITED STATES COAST GUARD PORT STATE CONTROL

efekaptan
Ağustos 15, 2015

1
T.C
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
UNITED STATES COAST GUARD PORT STATE CONTROL
Ayşe Aslı BAŞAK
İSTANBUL – 2010
2
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………3
Bölüm 1 USCG PSC HAKKINDA GENEL BİLGİ……………………………………………………4
A) Mürettebat Kimlik Kartları………………………………………………..……………….4
B) Gemilere Genel İzinler………………………………………………………………………5
C) USCG Finans Merkezi……………………………………………………………………..5
D) Uzun Mesafe Gemi Tanımlama ve İzleme…………………………………………………6
E) Gemilerden Hava Kirliliğinin Önlenmesi Hakkındaki Kurallar……………………………7
F) Memorandum of Understanding……………………………………………………………8
G) Varış ve Kalkış Bilgisi……………………………………………………………………..9
H) Liman Devleti Kontrolleri Yıllık Raporlama……………………………………………..10
İ) Petrol ya da Petrol Yağı Taşıyan Gemiler İçin Güvenlik Belgeleri………………………14
J) Devlete Ait Yüklerin Sevkiyatı Konusunda Yasaklı İşletmeci,Donatan ve Gemiler……..14
Bölüm 2 YABANCI GEMİLERİN GÜVENLİĞİ……………………………………………………15
A) IMO Raporlama Kaynaklı Tutulmalar……………………………………………………15
B) Gözetimde Olan ve Gözetimde Olmayan Gemilerin Organizasyonu…………………….15
C) Klas Kuruluşu Tasdiknameleri……………………………………………………………15
Bölüm 3 GEMİLER ÜZERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER……………………………17
A) Genel Bilgi………………………………………………………………………………..17
B) PSC Denetim Aşamaları…………………………………………………………………..18
C) PSC Denetimi Teknik Kapsam……………………………………………………………18
KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………….20
KISALTMALAR……………………………………………………………………………..………21
3
GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri limanlarının gemi denetimleri United States Coast Guard Port State Control yani Birleşik Devletler Sahil Muhafaza Liman Devleti Kontrolü tarafından yapılmaktadır.USCG PSC , dünya üzerindeki toplam 9 adet Memorandum of Understanding yani Mutabakat Zaptı’nda USCG olarak tek başına grup oluşturmuştur.
Günümüzde Amerikan bayraklı olmayan gemiler,uluslararası navlun ticaretinin %90’ını Amerika’dan diğer ülkelere veya diğer ülkelerden Amerika’ya taşımaktadırlar.100 farklı ülke bayrağından 8000’in üzerinde gemi her yıl Amerika limanlarına uğramaktadır.Limanlara gelen yolcu gemilerinin %95’i ve yük gemilerinin(tankerler dahil) %75’i Amerikan bayrağı taşımamaktadır.
1994 yılında Amerikan Kongresi, birtakım Amerikan bayrağı taşımayan gemilerin standartların altında bulunduğunu;liman güvenliği,suyolları güvenliği ve ülkenin deniz çevresi konusunda tehdit oluşturduğunu tespit etmişlerdir.Bu yüzden Kongre,Sahil Güvenliği harekete geçirmiş ve Sahil Güvenliğin, alt standartlardaki gemilerin uluslar arası protokollere göre (MARPOL,SOLAS,vb.) elimine edilmesi, uygun şartları sağlamayan gemilerin seyrinin kısıtlanması ve gemi kontrollerinin yıllık özel raporlar oluşturularak denetlenmesini sağlamıştır.
USCG PSC’nin amacı; tüm dünyada seyreden gemi filolarının nitelik açısından denetiminden çok uluslararası ortaklıklar ile denizdeki emniyet ve güvenliğin sağlanması konusunda tamamlayıcı görev yapmaktır.
4
Bölüm 1
USCG PSC HAKKINDA GENEL BİLGİ
Risk geliştirme metotu kapsamında USCG , çevresel koruma standardı ve uluslar arası güvenlik ile gemilerin operasyonel kondüsyonu ve bunların tamamlayıcılığının üç ana birimden oluştuğunu tanımlamıştır. Bu birimler; donatan ve işleten listesi, Class kuruluşları ve bayrak devletleridir.Eğer bu üç denetimden herhangi birinin yetersizliği söz konusuysa, USCG, o gemiyi alt standartlarda bir gemi olarak tanımlamaktadır.
Önceki deneyimlerine dayanarak, Coast Guard, ham petrol ve kimyasal tankerlerini, gaz taşıyıcılarını(LPG/LNG), yolcu gemilerini, 10 yaşından büyük dökme yük gemilerini ve düşük navlunlu mal taşıyan gemilerini güvenli operasyon açısından risk olarak görmektedir.Gemilerin ana denetim önceliğinin bir ürünü olarak , Amerika limanlarına gelen yabancı bayraklı gemiler ,olası riskleri oluşturmaktadır.
A. MÜRETTEBAT KİMLİK KARTLARI
i) 28 Mayıs 2009 tarihli Amerikan Federal Resmi Gazetesi’nde yayımlanan “Mürettebat Kimlik Belgeleri için Oluşturulmuş Son Kurallar” kapsamında Coast Guard, Amerika limanı veya liman şehrine gelen her yabancı bayraklı ticari gemi veya Amerika limanı veya liman şehrinde olan bir ticari gemi veya yabancı bir liman veya liman şehrinden ayrılmış ve Amerika limanına veya liman şehrine gitmekte olan, Amerikan bayraklı ticari gemilerinin mürettebatlarının, Amerika Birleşik Devletleri seyredilebilir deniz alanlarında, kendi talebi doğrultusunda kabul edilebilir bir kimlik kartı taşıması ve göstermesini zorunlu kılmıştır.Gemi işletmeleri, bu gerekliliğe uyulması hususunda personelin bilgilendirilmesinden emin olmakla sorumlu tutulmaktadır.Bu kural, USCG’nin Amerika Birleşik Devletleri seyredilebilir sularındaki mürettebatların tanınmasını sağlamak ve denizdeki taşıma emniyetini yerine getirmek için oluşturulmuştur.
ii) Bu kuralın gereksinimleri doğrultusunda, gemi mürettebatlarının Göçmen ve Vatandaşlık Antlaşması (INA) altındaki ve bu antlaşmada uygulanan kuralları destek göstererek, kurala itiraz ve uygulamaması USCG tarafından kabul görmemektedir.Aynı zamanda tek başına INA kuralları da gemi mürettebatı ve işletmecisinin gereksinimleri yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
5
B. GEMİLERE GENEL İZİNLER(VGP)
i) 2008’de oluşturulmuş Gemilere Genel İzinler Prosedürü(VGP), gemilerin normal operasyonundan olan tahliye teferruatını düzenler.VGP, tüm tahliyelerdeki atık suların , belirli 26 akarsuya olan atık su tahliyelerinin ve açık deniz alanlarındaki atık suların sınırlandırılmasında gemilere denetim, görüntüleme, kayıt altına alma, raporlama gereksinimleri ve diğer ilave gereksinimleri belirli türdeki gemiler için uygulamaktadır.
ii) Yukarıda belirlenmiş gemi tipi tanımı 79 feet veya daha fazla boya sahip,gezi veya eğlence teknesi dışındaki gemileri kapsamaktadır.Ayrıca balast alma ve tahliye kuralları, boyu 79 feet veya daha az olan gezi veya eğlence teknesi dışında kategorize edilen balıkçı tekneleri için de uygulanmaktadır.
iii) Tahliye Kaynaklı Kirliliklerin Elenmesinde Ulusal Sistem(NPDES)
1. Balast ,Sintine ve diğer atık sular(sewage vb.)
Balast suyu Yönetmeliği(BWM)’ne göre,Amerika karasularında çalışan balast tankları(asma tank ve çift amaçlı kullanılan yakıt tankları dahil) ile donatılmış gemilerin aşağıdaki maddeleri uygulaması zorunludur:
a) Eğer gemi Amerika özel ekonomik bölgesi (karadan 200 mil) ötesinde çalıştırılıyorsa ve sahilden 200 mil mesafeden daha yakın bölgeden alınan balast suyunu taşıyorsa; Amerika karasularında tahliye etmeden önce kıyıdan 200 mil mesafeden az olmamak şartıyla balast suyu değişimi yapması veya balast suyunu gemide muhafaza etmesi gerekmektedir.
b) Her geminin kendine özgü bir balast yönetim planı bulunması gerekmektedir.
c) Seyri dolayısıyla kıyıdan 200 mil veya daha fazla uzaklaşması tatbik edilmeyen gemilerin Hudson Nehri ve Göller Bölgesi dışındaki yerlerde balast basılması uygun görülmektedir.
d) Amerika Birleşik Devletleri karasularından transit geçen yabancı bayraklı gemiler bu uygulamanın dışında tutulmaktadır.
6
e) Dahili sefer yapan ham petrol tankerleri ve liman sınırları bölgesi (COTP) içinde seyir yapan gemiler hariç tüm gemiler,balast maksadı olmaksızın gemide balast olmasa dahi balast durumunu raporlamakla yükümlü tutulmaktadır.
f) BWM raporları gemilerin varışından 24 saat önce veya seyir süresi 24 saatten az ise önceki kalkış limanında verilmesi gerekmektedir.
g) BWM rapor hataları, ihlaller ve kayıtların tutulmaması durumunda 27,500 USD para cezası ve ihlalin devam ettiği her gün için yeni para cezası uygulanmaktadır.
h) Eksiksiz ve doğru tamamlanan BWM rapor kayıtları 2 yıl süre ile gemide muhafaza edilmesi uygun görülmektedir.
2. Anti-fouling boyalar ve sızıntı suları
C. USCG FİNANS MERKEZİ
USCG PSC tarafından yapılan denetimler sonucu alt standartlarda belirlenmiş olan gemilere parasal olarak verilen cezaların ödemelerinin yapılmasında yetkilidir.
D. UZUN MESAFE GEMİ TANIMLAMA VE İZLEME(LRIT)
Bu bölümdeki bilgiler LRIT gereksinimlerinin uygulanmasıyla ilişkili kurallar
sonucu Uluslar arası Denizcilik Örgütü(IMO) veya U.S. Coast Guard’ın karma
kurallarından oluşmaktadır.
a) Deniz Emniyet Komitesi (MSC) 1295. Sirkü
Belirli operasyonel maddeler üzerinde ve istisna ve eşitliklerdeki LRIT bilgisi gönderiminin zorunlu olduğu belirli türdeki gemilere ilişkin rehber kapsamında USCG, gemileri Amerika limanlarına gelmeden önce takip etmeye başlamaktadır.
b) Deniz Emniyet Komitesi (MSC) 1298. Sirkü
LRIT sisteminin uygulamaya konması hakkındaki rehber USCG tarafından kabul edilmiştir.
c) Deniz Emniyet Komitesi (MSC) 1299. Sirkü
7
LRIT sisteminin kuruluşunun sona ermesini hızlandırıcı ölçü ve geçici düzenlemeler USCG tarafından kabul edilmiştir.
d) LRIT bilgisinin gönderimine ilişkin gereksinimlerin gemi uygunluğunun sertifika ve sörvey rehberleri USCG tarafında kabul edilmiştir.
E. GEMİLERDEN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KURALLAR -MARPOL ANNEX VI
MARPOL 73/78 Ek-VI gemiden yayılan gazlar ve gemi kaynaklı hava kirliliğini önleme konusunda oluşturulmuş uluslar arası kuralları oluşturur.Ek-VI, Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Ocak 2009 tarihinde uygulamaya girmiştir.Bu tarihten başlayarak Amerikan bayraklı herhangi bir alanda işletilen tüm gemiler ve Amerikan sularında işletilen yabancı bayraklı gemiler bu uygulamaya tabi tutulmuştur.
a) UYGULAMA VE YAPTIRIM
Uluslar arası gemi tonaj ölçümüne (ITC) göre tonajları 400 groston ve 400 grostondan büyük Amerikan bayraklı gemiler liman veya açık deniz terminali seferlerinde MARPOL Ek-VI’nın yargı ve uygulama yetkisi altında bulunmaktadır.ITC kapsamında 400 grostondan büyük Amerikan karasularında işletilen yabancı bayraklı gemiler , geçerliliği olan Uluslar arası Hava Kirliliğini Önleme Sözleşmesi (IAPP) zilyetliği yoluyla MARPOL Ek-VI’ya uyumluluk göstermekte zorunlu tutulabilmektedir.
Ek-VI sözleşmesine uygun olarak, Birleşik Devletler,Amerikan bayraklı ve Amerikan sularında işletilmekte olan yabancı bayraklı gemilerin MARPOL Ek-VI ile uyumluluğunu doğrulamakla yükümlü tutulmaktadır.Ayrıca, Birleşik Devletler gemideki IAPP sertifikası ve Ek-VI uygulama planının doğruluğunun denetimini de yapmaktadır.
b) KUZEY AMERİKA GAZ KONTROL ALANI(ECA)
30 Mart 2009’da USCG ve New Jersey’den seçilmiş birkaç şirketin yaptığı bir konferansta Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri , Amerika’nın belirli kesimleri ve Kanada kıyı sularının Emisyon Kontrol Bölgesi olarak kabul etmiştir.Buna göre,:
1) Nitrojen oksit (NOx) gazları, kükürt oksit (SOx) gazları, tanecikli-granüllü mal taşıyan , yabancı bayraklı ve ECA bölgesinde işletilen gemiler Amerika veya Kanada tarafından kontrol edilmekle yükümlüdür.
8
2) MARPOL Ek-VI gereğince 2015’ten itibaren ECA bölgesinde işletilen herhangi bir geminin Fuel Oil yakıtının sülfür oranı 1000 ppm’den fazla olmayacaktır.
3) 1 Ocak 2016’dan itibaren inşa edilen ve ECA bölgesinde işletilen gemilerde en gelişmiş emisyon kontrol teknikleri kullanılması zorunludur.
F. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
a) Karadeniz MOU
b) Hint Okyanusu MOU
c) Batı ve Orta Afrika MOU
d) Vina Del Mar Agreement
e) Tokyo MOU
f) Paris MOU
g) Med MOU
h) U.S. Coast Guard
G. VARIŞ VE KALKIŞ BİLGİSİ (NOAD)
a) YOLCU GEMİLERİ VE ÖZEL AMAÇLI TEKNELER İÇİN NOTICE OF ARRIVAL BİLGİSİ
1) Amerikan Bayraklı Gemiler
CFR 33 160.202(b) maddesine uygun olarak Amerikan bayraklı gemiler Notice of Arrival göndermekten muaf tutulmuştur.
2) Yabancı Bayraklı Gemiler
(i) CFR 33 160.203(b)(1) maddesine uygun olarak, sahil güvenliğin 7. Bölgesine (Güney Carolina,Georgia,Florida ve Karayipler) ulaşan yabancı bayraklı yolcu gemileri ve özel amaçlı tekneler tonajı ne olursa olsun Notice of Arrival göndermek zorundadır.
9
(ii) CFR 33 160.203(b)(1) maddesine uygun olarak Birleşik Devletlerin diğer alanlarına ulaşan 300 grostondan büyük yabancı bayraklı yolcu gemileri ve özel amaçlı tekneler Notice of Arrival göndermek zorundadır.
b) 96 SAAT ÖNCEDEN NOTICE OF ARRIVAL BİLGİSİ
Amerika Birleşik Devletleri limanı öncesi, liman varış tarihinden 96 saat önce Notice of Arrival raporu göndermek zorunludur.Bu rapor aşağıdaki belgeleri içermektedir:
1) Notice of Arrival formu,
2) Uluslar arası gemi emniyet sertifikası (ISSC),
3) Personel Listesi,
4) Taşınan tehlikeli yük listesi,
5) Gemideki misafir ve yolcu listesi,
6) Varış veya kalkış güncellemesi(24 saat güncellemesi)
c) AYRICALIKLI VE MÜNFERİDEN İŞLETİM
CFR 33 160.203(b)(2) ve CFR 33 160.203(b)(4) maddeleri uyarınca:
(b) Eğer gemi belirli bir tehlikeli yük taşımıyorsa veya tehlikeli yük taşıyan bir başka gemi tarafından kontrol edilmiyorsa aşağıdaki gemiler Notice of Arrival göndermekten muaf tutulacaktır:
(2) Gemi, liman alanının bir kaptanı tarafından ayrıcalıklı olarak kumande ediliyorsa; ve
(4) Amerika kıtasındaki liman veya liman şehirleri arasında münferiden çalışan bir mavnaysa veya yedek çekiyorsa,
d) PASAPORT NUMARASI ZORUNLULUĞU
(a) Her NOA mesajında gemide bulunan personel ve kişilerin bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde yazılması ve bununla birlikte pasaport numaralarının da mesaja eklenmesi CFR 33 160.206 maddesi gereğince zorunlu kılınmıştır.
10
e)GİDİLECEK LİMAN VEYA LİMAN ŞEHRİ
U.S. Coast Guard,Notice of Arrival kurallarını CFR 33 Bölüm 160,Alt bölüm C’de açıkladığı gibi uygulamakta ve “Gidilecek liman veya liman şehri” teriminin tanımını yapmaktadır.Bu da Coast Guard personelinin gemilerde Notice of Arrival ile ilgili yaptırımlarının ana kaynağı olduğunu göstermektedir.
H.LİMAN DEVLETİ KONTROLLERİ YILLIK RAPORLAMA
a) “2009 yılında toplamda 8,557 adet gemi Amerika limanlarını ziyaret etmiştir ve toplamda 9,657 SOLAS temelli güvenlik denetimi her yıl USCG tarafından yürütülmektedir.”(USCG Annual Report,2009,Chapter 1,s.6) Tablo 1.0 2007’den bu yana son 3 yılın güvenlik eksikliği kaynaklı gemi tutulma oranlarını göstermektedir.(ClassNK Annual Report on PSC,2010,s.38)
YIL
500 GT’DEN BÜYÜK U.S.LİMANINA ULAŞAN GEMİ
TUTUKLANMA
YILLARA GÖRE TUTUKLANMA ORANI
3 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE TUTUKLANMA ORANI
2007
8,281
152
1.82 %
1.60 %
2008
8,661
176
2.03 %
1.75 %
2009
8,557
162
1.89 %
1.92 %
Tablo 1.0 *Bu denetimler Denizde Can Güvenliği sözleşmesi uyarınca yerine getirilmiştir.
b) Port State Control Güvenlik ve Denetleme Şemasının Çevresel Korumayla Uyumu
(i) Gemi Yönetimi
Donatan, işletmeci ve kiracı denetimi maksimum beş puan üzerinden değerlendirilmektedir.
(ii) Bayrak Devleti Kontrolleri
(ii)(1) Bayrak Devleti Kontrolleri, tüm bayraklı gemilerin iki veya daha fazla tutulma oranına göre yedi puan üzerinden değerlendirmektedir.
(ii)(2) Bayrak Devleti Kontroller, tüm bayraklı gemilerin ikiden az tutulma oranına göre iki puan üzerinden değerlendirilmektedir.
(iii) Tanımlanmış Organizasyon
11
(iii)(1) Tutulma oranı %2 veya daha fazla olan gemiler 1. öncelikte denetlenecektir.
(iii)(2) Tutulma oranı %1-%2 arasında olan gemiler beş puan üzerinden değerlendirilecektir.
(iii)(3) Tutulma oranı %1’den az veya %5’ten fazla olan gemiler üç puan üzerinden değerlendirilecektir.
(iv) Geminin Geçmişi
(iv)(1) Amerika limanlarına ilk defa giriş yapan ve son 12 ay içersinde herhangi bir Liman Devleti Kontrolü tarafından denetlenmemiş gemiler 1.öncelikte denetlenecektir.
(iv)(2) Limana girişi red edilmiş ve geçmiş 12 ay içersinde liman devletinden sınır dışı edilmiş gemiler 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.
(iv)(3) COTP tarafından, son 12 ay içersinde güvenlik açısından tutulmaya uğramış gemiler, deniz kurallarını ihlal eden gemiler ve raporlanmış deniz kazasına sahip gemiler bir puan üzerinden değerlendirilecektir.
(v) Gemi Özellikleri
(v)(1) Genel yük gemileri,Ro-Ro yük gemileri, araç gemileri,günlük sefer yapan yolcu gemileri ve feribotlar dört puan üzerinden değerlendirilecektir.
(v)(2) Kuruyük gemileri ve soğutma sistemli gemiler iki puan üzerinden değerlendirilecektir.
(v)(3) Ham petrol tankerleri ve kimyasal tankerler bir puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) 2007-2009 yılları arasında Bayrak Devletleri’ne göre tutulma oranı ve puanlamalar Tablo1.1’de gösterilmektedir.
d) Gemi Denetleme Şemasının ISPS ile Uyumu
(i) Gemi Yönetimi
12
Donatan,işletmeci ve kiracı, ISPS denetimlerinde son on iki ay içersinde ihraç edilme yaşamışsa beş puan üzerinden değerlendirilecektir.
(ii) Bayrak Devleti
SOLAS’ı uygulamakta olan gemiler için iki puan, SOLAS’ın uygulanmasığı gemilerde ise yedi puan üzerinden değerlendirilecektir.
(iii) Tanımlanmış Emniyet Organizasyonu
Gemi emniyet denetimleri, bölgesel emniyet zabiti (RSO) tarafından yapılmaktadır.
(iv) Geçmiş Limanlar Listesi (Port of Call)
Terör faaliyetleri sonucu emniyet denetimini arttırmak amacıyla Amerikan Federal Devleti Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı üzere, Amerika limanlarına giren her gemi son beş limanının beyanında bulunacaktır.
Bayrak Devleti
2007-2009 Gemi Tutulma Oranı
Denetleme Puanı
Bolivya
22.22 %
7 Puan
Şili
9.09 %
Cook Adaları
24.00 %
Hırvatistan
4.17 %
Honduras
31.43 %
Meksika
4.55 %
Rusya
4.08 %
Saint Kitts and Nevis
14.29 %
Saint Vincent and Grenadines
12.71 %
Venezuela
25.00 %
Antik Barbuda
2.25 %
2 Puan
Bahamalar
1.95 %
Belize
2.47 %
Gibraltar
2.63 %
İtalya
2.48 %
Malta
3.09 %
Hollanda
2.47 %
Panama
2.93 %
Kore Cumhuriyeti
2.36 %
Türkiye
2.84 %
Tablo 1.1
13
İ.PETROL VEYA PETROL YAĞI TAŞIYAN GEMİLER İÇİN GÜVENLİK BELGELERİ
IMO , SOLAS’a eklendiği gibi, petrol taşıyan gemilerin veya petrol türevi yakıt tüketen gemilerin Madde Güvenlik Bilgi Formu’nu (MSDSs) petrol yüklemesi-tahliyesi veya petrol türevi yakıt alımı sırasında doldurmasını zorunlu kılmıştır.
Esasında , IMO MSDSs’i , MSC toplantıları sonucu, SOLAS VI Kural 5-1’de zorunlu tutmak istemiştir.Ancak 12 Ekim 2007’de bu kuralın uygulaması sırasında istenmeyen kuralsızlıklar ortaya çıkmıştır.SOLAS’ta bulunan “Bu bölüm, diğer bölümlerde tanımlanan çeşitli yükler, dökme taşınan gazlar ve dökme taşınan sıvı yükler hariç yüklerin taşınmasında uygulanır.” (SOLAS,78,Chapter VI,Reg.1) hükmünden yola çıkarak, USCG’nin bu kural ile ilgili yorumlaması MSC kararlarına uygundur.Buna ilaveten USCG, 10 Haziran 2009 tarihli MSC.1/Circ.1303 kuralına uygun davranmakta ve SOLAS kural, ek ve düzeltmelerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.
J.DEVLETE AİT YÜKLERİN SEVKİYATI KONUSUNDA YASAKLI İŞLETMECİ, DONATAN VE GEMİLER
1998 Coast Guard Yetki Sözleşmesi’nin 408. kısmında belirtildiği üzere, “Alt standartlarda belirlenmiş gemiler veya alt standartlardaki gemileri işletenler, devlete ait yük sevkiyatından 1 yıla kadar kısıtlanmaktadır.” (Public Law, 105-383)
Taşıma Departmanı Genel Danışmanlık Ofisi 1 Nisan 1999’dan itibaren bu kanunu gemi, donatan ve işletmeler için uygulamayı kabul etmiştir.
Devlete ait yüklerin taşınmasında :
a) Amerika Birleşik Devletleri’nin tanıdığı, uluslar arası güvenlik kurallarına göre alt standartlarda belirlenmiş ve tutuklanmış gemiler, ve
b) Gemi işletmesinin daha önceden alt standartlarda belirlenmiş ve tutuklanmış herhangi bir gemisinden dolayı işletmeci ,
yasaklı konumda tutulmaktadır.
14
Bölüm 2
YABANCI GEMİLERİN GÜVENLİĞİ
A. IMO RAPORLAMA KAYNAKLI TUTULMALAR
IMO tarafından belirlenen kurallara göre USCG PSC tarafından denetime giren gemiler her ay hazırlanan sirkülerde yayınlanarak raporlar oluşturulur.Bu raporlar, gemi adı,IMO numarası, tutulma tarihi, gemi tipi, gemi bayrağı, gemi bağlama limanı, güvenlik ve emniyet organizasyonlarını (RO,RSO) içermektedir.
B. GÖZETİMDE OLAN VE GÖZETİMDE OLMAYAN GEMİLERİN ORGANİZASYONU
Gemi tutulmalarının üç yıllık süre içerisinde toplam ve ortalama sayılarının oranlarının RO standartlarında denetimi sonucu tutulmaların oranları U.S. Coast Guard tarafından tutulmakta ve belgelenmektedir.
Gemi tutulma standartları gemilerin performans oranlarına göre 4 temel puanlama sistemine ayrılır:
 Tutulma oranı %0.5’ten az olan gemiler için sıfır,
 Tutulma oranı %0.5 ve %1 arasında olan gemiler için üç puan,
 Tutulma oranı %1 ve %2 arasında olan gemiler için beş puan,
 Tutulma oranı %2’ye eşit veya daha fazla olan gemiler ise birinci öncelikte incelemelere tabi tutulacaktır.
C. KLAS KURULUŞU TASDİKNAMELERİ
a) Bir klas kuruluşunun (görevlisi ve acentası dahil olmak üzere) aşağıdaki kurallar dışındaki hallerde gemilerde denetim, sörvey, onarım, sertifikalama ve yapısal değişiklik yapması kısıtlanmıştır.
(i) Klas kuruluşu daha önceden USCG sekreterliğine başvuruda bulunmuşsa,
15
(ii) Klas kuruluşu Uluslar arası Klas Kuruluşları Birliği’ne (IACS) üyeyse, klas kuruluşları gemilerde denetim, sörvey, onarım, sertifikalama ve yapısal değişiklik yapma hakkına sahiptir.
IACS Üyesi Klas Kuruluşları
 American Bureau of Shipping (ABS)
 Bureau Veritas (BV)
 China Classification Society (CCS)
 Det Nortske Veritas (DNV)
 Germanischer Lloyd (GL)
 Korean Register of Shipping (KRS)
 Lloyd’s Register of Shipping (LR)
 Nippon Kaiji Kyokai (NKK)
 Registro Italiano Navale (RINA)
 Russian Maritime Register of Shipping (RS)
USCG Tarafından Onaylanmış Klas Kuruluşları
 Bulgarski Koraben Register (BKR)
 China Corporation Register of Shipping (CR)
 Hellenic Register of Shipping (HRS)
 Indian Register of Shipping (IRS)
 International Naval Surveys Bureau (INSB)
 Polski Register Statkow (PRS)
USCG Tarafından Onaylanmamış Klas Kuruluşları
 Crotian Register of Shipping
16
 CYPRUS Bureau of Shipping / INCLAMAR
 Horizon International Naval Surveying and Inspection Bureau (HINSIB)
 International Register of Shipping (IROS)
 Isthmus Bureau of Shipping (IBS)
 Panama Bureau of Shipping (PBS)
 Panama Maritime Group (PMG)
 Panama Register Corporation (PRC)
 Panama Shipping Register (PSR)
Bölüm 3
GEMİLER ÜZERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
A. GENEL BİLGİ
2005 yılında, 76 değişik ülkeden 7,850 gemi ABD limanlarına 62,818 uğrak yapmıştır.USCG, 10,430 Port State Control denetimi güvenlik muayenesi yürütmüştür.Alt standartlarda olan 127 gemi alıkonulmuştur.Yapılan denetimlerin %99’u gemilerin güvenli bir şekilde çalıştırıldığını göstermiştir.
USCG, gemileri üç sebepten dolayı alıkoymaktadır:
1) Güvenlik
2) Makine Dairesi Kusurları
3) Deniz Kirliliği
17
B. PSC DENETİM AŞAMALARI
1) Gemi belgelerinin denetlenmesi,
2) Geminin durumunun, aletlerin ve mürettebatın çalışmasının izlenmesi,
3) Liman Devleti Kontrolü görevlilerinin öncelik verdikleri, güvenlik veya deniz kirliliği gibi hedef alınan alanlara dikkat edilmesi aşamalarından olumaktadır.
C. PSC DENETİMİ TEKNİK KAPSAM
1) Gemi Sertifikaları ve Belgeleri
2) Acil Durum Jeneratörü ve Aydınlatma Tertibatı
3) Esas ve Acil Durum Yangın Sistemi
4) Sabit Güverte CO2 Sistemleri
5) Yangın Alarm Sistemleri
6) Emergency Fire Pump
7) Dümen Donanımı
8) Yağlı Su Seperatörü ve Sintine Seperatörü
9) Güvenli Yönetim Sistemi ve Manueller
10) Seyir Güvenliği Kontrolleri
11) Güverte Yapısı Konstrüksüyon Denetimi ve Su Geçirmezlik
12) Gemiadamı sertifikaları ve belgeleri
13) Yaşam Mahalli ve Personel (ILO)
14) Kuzineler ve Büfeler (ILO)
15) Yükleme Hatları
16) Can Kurtarma Araçları (LSA Code)
18
17) Köprüüstü Operasyon Manuelleri
18) Denizcilik yayınları ve Deniz Haritaları
19) Telsiz Cihazları
20) Gemi jurnali kayıtları
21) Talim ve Eğitimlerin İngilizce Kayıtları
22) Oil Record Book, Garbage Log Book Kayıtları
19
KAYNAKÇA
Kitaplar
BIMCO,USCG PSC Procedures Guide
Code of Federal Regulations,Title 33 : Navigation and Navigable Waters
Federal Register,2009,Vol.74,No.80,Rules and Regulations
IMO,2009,MSC.1,Circ.1295
IMO,2009,MSC.1,Circ.1298
IMO,2009,MSC.1,Circ.1299
IMO,MARPOL Annex VI
IMO,Requirement for Material Safety Data Sheets for Ships Carrying Oil or Oil Fuels
U.S. Public Law 105-383(46 U.S.C. 2302(e)),Ship Management and Vessels Prohibited From Carrying Government Impelled Cargo
USCG PSC Annual Reports,2009
İnternet Siteleri
http://www.medmou.org/ (Erişim: 24.11.2010)
http://www.epa.gov/npdes/vessels (Erişim: 24.11.2010)
http://www.bimco.org (Erişim:26.11.2010)
http://www.uscg.mil (Erişim:26.11.2010)
20
KISALTMALAR
BWM International Convention fort he Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments
CFR Code of Federal Regulations
COTP Captain of the Port
ECA North America Emmision Control Area
IACS International Association of Classification Societies
ILO International Labour Organization
IMO International Maritime Organization
INA Immigration and Nationality Act
ISPS International Ship and Port Facility Security
ISSC International Ship Security Certificate
ITC International Tonnage Certificate
LNG Liquified Natural Gas
LPG Liquified Petroloum Gas
LRIT Long Range Identification and Tracking Systems
LSA Life Saving Appliances
MARPOL International Convention for the Prevention Pollution from Ships
MOU Memorandum of Understanding
MSC Maritime Safety Comittee
MSDSs Material Safety Data Sheets
NOA Notice of Arrival
21
NOAD Notice of Arrival & Departure
NPDES National Pollutant Discharge Elimination System
RO Recognized Organizations
RSO Recognized Security Organizations
SOLAS International Convention on Safety of Life at Sea
USCG PSC United States Coast Guard Port State Control
USCG United States Coast Guard
VGP Vessel General Permit
SON

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu