Kısa Mesafe Telsiz Belgesi (KMT) Soruları

efekaptan
Ağustos 13, 2015

01. Gemi tipi VHF cihazlarında kullanıma açık kaç kanal bulunmaktadır?
02. VHF haberleşmesinde istasyonlar aşağıdaki hangi bilgiyi vermek zorundadırlar?
03. Tehlike haberleşmesi aşağıdaki hangi durumda yapılmalıdır?
04. Telsiz haberleşmesinde, birinci öncelik hangi tip haberleşmenindir?
05. Telsiz haberleşmesinde, ikinci öncelik hangi tip haberleşmenindir?
06. Aşağıdaki durumlardan hangisi emniyet mesajı olarak yayımlanmalıdır.
07. Telsiz haberleşmesinde, üçüncü öncelik hangi tip haberleşmenindir?
08. Telsiz haberleşmesinde olağan haberleşmenin öncelik sırası nedir?
09. 16. Kanalda yapılacak haberleşmelere zararlı müdahalede bulunmaması için aşağıdaki hangi kanalların çıkış gücü 1 Watt ile sınırlandırılmıştır.
10. Gemi istasyonlarının VHF cihazının en az ve en çok çıkış güçleri nedir?
11. VHF cihazında iki kanalı birden dinleme (dual watch) konumunda aşağıdaki hangi iki kanal dinlenebilir?
12. Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekanslarının aynı olduğu kanallara ne ad verilir?
13. Deniz VHF cihazlarında gönderme ve alma frekanslarının farklı olduğu kanallara ne ad verilir?
14. Seyir güvenliği ile ilgili haberleşmeler için tahsis edilmiş kanal hangisidir?
15. Kanal 16 hangi durumlarda sürekli dinlenmelidir?
16. VHF Telsiz telefon haberleşmesinde kıyı istasyonları hangi kanaldan çağrılır?
17. Uluslar arası kurallara göre çağıran istasyon kendi adını (veya çağrı işaretini) ve çağırdığı istasyonun adını (veya çağrı işaretini) en fazla kaç kere anons edebilir?
18. Liman içi çalışmalarda VHF cihazı çıkış gücü ne olmalıdır?
19. Gemiden-gemiye haberleşmede, haberleşmeyi hangi istasyon kontrol eder?
20. Gemi-kıyı haberleşmesinde, haberleşmeyi hangi istasyon kontrol eder?
21. Bir istasyon VHF kanal 16’dan olağan haberleşme için çağrıldıktan sonra, haberleşme hangi kanaldan sürdürülür?
22. Tehlike haberleşmesinde gemi istasyonları VHF çıkış gücü kaç Watt olmalıdır?
23. Tehlike haberleşmesinde, her ileti aşağıdaki hangi sinyalle başlamalıdır?
24. Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon sessizlik talebini hangi iletiyi göndererek ifade eder?
25. Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon 16. kanalda kısıtlı çalışmanın başlayabileceğini hangi iletiyi göndererek ifade eder?
26. Tehlike haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon tehlike trafiğinin sonlandığını duyurmak için hangi mesajı yayınlar?
27. VHF tehlike haberleşmesinde istasyonların alındı onayı vermek için kullandıkları ifade nedir?
28. Tehlike aktarımında kullanılacak ifade aşağıdakilerden hangisidir?
29. Kıyı istasyonları tehlike iletilerini (mesajlarını) aşağıda sayılan durumlardan hangisinde aktarırlar?
30. Gemi istasyonları tehlike mesajlarını aşağıda sayılan durumlardan hangisinde aktarırlar?
31. Özel koşullar dışında tehlike aktarımını alan bir istasyon nasıl davranır?
32. Aciliyet çağrısı sinyali aşağıdakilerden hangisidir?
33. Aciliyet çağrıları kime hitaben yayınlanır?
34. Aciliyet çağrı ve mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
35. Aciliyet mesajı hangi durumda bir çalışma kanalından yayınlanmalıdır?
36. Tıbbi tavsiye çağrılarında aşağıdaki sinyallerden hangisi kullanılır?
37. Emniyet çağrı sinyali aşağıdakilerden hangisidir?
38. Emniyet çağrısı için hangi kanal kullanılır?
39. Emniyet çağrıları kime hitaben yayınlanır?
40. Emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
41. En az bir VHF kıyı istasyonunun haberleşme sahası içinde, DSC çağrılarının yayınlanabileceği deniz sahası aşağıdakilerden hangisidir?
42. VHF-DSC haberleşmesinde kullanılan 9 rakamlı istasyon kimlikleri aşağıdaki hangi kısaltma ile ifade edilir?
43. Gemi istasyonlarına tahsis edilen ve DSC çağrıları için kullanılacak deniz seyyar servis kimlikleri aşağıdakilerden hangisi gibidir?
44. GMDSS –DSC MMSI kimlik numaraları kaç rakamdan oluşur?
45. DSC kimlik numaralarının bir kısmını oluşturan ve ülkelere tahsis edilen üç rakamlı deniz kimlik numarasının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
46. Gemi istasyonlarına ait MMSI kimlik numaralarının ilk 3 rakamı neyi gösterir?
47. DSC tekniği ile aşağıdaki hangi çağrılar yapılabilir?
48  DSC tehlike çağrısına normal şartlarda kim DSC cihazı üzerinden onay vermelidir?
49. DSC tehlike çağrısına hiç bir kıyı istasyonu tarafından alındı onayı verilmemiş ve cihaz çağrı göndermeye devam ediyorsa, bu çağrıyı alan gemi ne yapmalıdır?
50. DSC tehlike uyarısı yayınlayan gemi, kıyı istasyonundan verilen alındı onayından sonra ne yapmalıdır?
51. VHF-DSC kanalından test iletisi yayınlamak için ne yapılır?
52. DSC tehlike uyarısı alan gemi istasyonu ne yapmalıdır?
53. DSC tehlike uyarılarının belirli zaman aralıklarıyla devam etmesi, ne anlama gelir?
54. Gemi istasyonları bütün gemilere yönlendirilmiş DSC tehlike aktarımını aldıklarında ne yapmalıdırlar?
55. Asılsız tehlike uyarısı veren bir gemi, uyarısını nereden ve hangi ifadeyi kullanarak iptal eder?
56. DSC Aciliyet çağrısı yapan gemi, çağrı bitiminde ne yapmalıdır?
57. Dar bant, doğrudan yazan telgraf yöntemiyle kıyı istasyonları tarafından, seyir ve meteorolojik uyarılar hangi sistemle gemilere iletilir?
58. Bulunulan deniz bölgesine göre GMDSS sisteminin belirlediği frekanslarda yer veya uydular aracılığıyla arama kurtarma merkezlerine tehlike işareti gönderen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
59. EPIRB cihazlarının kullanım amacı tehlike sinyali göndermekle birlikte tehlikede olan kazazedelerin mevkilerini arama kurtarma birimlerine iletmektir. Bu nedenle cihaz nerede bulundurulmalıdır?
60. Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Yeterlik Belgesi alabilmek için adayların kaç yaşını bitirmiş olmaları gerekir?
61. Kısa mesafe telsiz operatörü yeterlik belgeleri verildiği tarihten itibaren kaç yıl süreyle geçerlidir?
62. Ulusal ve uluslararası deniz tehlike, aciliyet ve güvenlik haberleşmelerini bir yıl içersinde iki defa ihlâl eden kısa mesafe telsiz operatörünün belgesi ne kadar süre ile geçici olarak geri alınır?
63. Sahil istasyonları ile haberleşirken servisten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka bir geminin ad veya çağrı işaretini kullanan telsiz operatörüne ne ceza verilir?
64. Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi’ni başka bir şahsa kullandıran telsiz operatörüne ne ceza verilir?
65. Aşağıdakilerden hangisi yeterlik belgesinin süresiz geri alınmasını, yani iptalini gerektiren davranışlardandır?
66. Yeterlik belgesi geçici olarak geri alınmış olduğu halde bu süre içinde telsiz kullanmaya devam eden telsiz operatörüne hangi ceza verilir?
67. Telsiz Yönetmeliği uyarınca bulundurulması zorunlu cihazları bulundurmayan teknelere aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
68. Aşağıdakilerden hangi VHF kanalı uluslararası telsiz-telefon tehlike, emniyet ve çağrı kanalıdır?
69. Aşağıdaki kanallardan hangisi Meteoroloji yayınlarına tahsis edilmiştir?
70. Aşağıdakilerden hangisi Sahil Güvenlik kanalıdır?
71. Balıkçı gemilerinin birbirleriyle haberleşmeleri için ayrılmış VHF kanalları aşağıdakilerden hangisidir?
72. Aşağıdakilerden hangileri yatların haberleşme kanalıdır?
73. VHF telsiz-telefon cihazı olan seyir halinde bir tekne hangi kanalı sürekli olarak dinlemelidir?
74. Aşağıdakilerden hangisi için emniyet mesajı (securite) yayımlanır?
75. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası fonetik Alfabe’ye göre “Sefer” kelimesinin kodlanmış halidir?
76. Haberleşme hizmetini engelleyen veya kalitesini bozan yayın veya elektromanyetik müdahaleye ne ad verilir?
77. Aşağıdakilerden hangisinin haberleşme önceliği sıralaması doğrudur?
78. VHF telsiz-telefon cihazının hangi özelliği kullanılarak 16. kanalla birlikte diğer bir kanal dinlenebilir?
79. Tekneniz tehlikedeyse VHF telsizinizle göndereceğiniz tehlike iletisi ve kullanacağınız kanal aşağıdakilerden hangisidir?
80. Telsizle “Sefer” teknesinden “Mekik” teknesine yapılan çağrılardan hangisi doğrudur?
81. Teknelerde kullanılan VHF telsiz telefon cihazının en fazla çıkış gücü kaç watt’tır ve liman dahilinde en fazla kaç vat çıkış gücü ile çalıştırılabilir?
82. Telsizle vereceğiniz aciliyet (acelelik) mesajı ve tekrar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
83. Deniz VHF bandında genel haberleşme, emniyet ve tehlike amaçlı çağrılar için tahsis edilmiş DSC (Sayısal Seçici Çağrı) kanalı hangisidir?
84. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX yayınlarını kapsar?
85. Bir deniz aracı kendisi tehlikede olmadığı halde, tehlikedeki bir başka deniz aracının tehlike iletisini hangi işaretle yayınlar?
86. Bir balıkçı teknesi diğer bir balıkçı teknesiyle kanal 16’dan bağlantı kuruyor; çalışma için hangi kanala geçmeyi önerir?
87. Aynı adı taşıyan iki tekneyi, karışıklığa neden olmadan çağırmak için hangi ek bilgiyi verirsiniz?
88. Deniz VHF telsizlerinde kanal 75 hangi amaçla kullanılır?
89. Tekneden denize şamandıra düşürdünüz, çevredeki tekneleri hangi mesajla uyarırsınız?
90. IMO neyin kısaltmasıdır?
91. ITU neyin kısaltmasıdır?
92. Teknede bulunan herhangi bir kişi, telsiz operatörü yeterlik belgesi olmaksızın telsiz cihazını kullanabilir mi?
93. Bir özel tekne kanal 16’dan bir başka özel tekneyi çağırıyor. Buluştuktan sonra, önereceği çalışma kanalı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
94. Bir kıyı istasyonuyla telsiz telefon görüşmesi yapacaksınız; buluştuktan sonra hangi kanala geçmeyi önermelisiniz?
95. A1 deniz sahasında hangi frekans bandı kullanılır?
96. Tehlike sinyali hangisidir ve ilk çağrıda kaç kez tekrarlanır?
97. Arama kurtarma çalışmalarında deniz araçları ile uçakların iş birliğinde hangi kanal kullanılır?
98. Tehlike trafiğinin bittiği, telsiz telefonda nasıl ifade edilir?
99. Tehlike trafiğinde sessizlik istenmesi, tehlike trafiğini izleyen herhangi bir istasyon tarafından çevreye hangi mesajla duyurulur?
100. “MAYDAY RELAY” çağrısı ne ifade eder?
101. Telsiz haberleşmesinde, tehlike haberleşmesinin öncelik sırası nedir?
102. Telsiz haberleşmesinde, aciliyet haberleşmesinin öncelik sırası nedir?
103. Telsiz haberleşmesinde, emniyet haberleşmesinin öncelik sırası nedir?
104. “Mayday” ifadesi hangi tip haberleşmenin uyarı sinyalidir?
105. Tehlike trafiğinde “Seelonce Mayday” çağrısı neyi ifade eder?
106. Tehlike trafiğinde “Prudence” çağrısı neyi ifade eder?
107. Tehlike trafiğinde “Seelonce Feenee” çağrısı neyi ifade eder?
108. Tehlike trafiğinde “Received” sinyali neyi ifade eder?
109. Tehlike trafiğinde “ Cancel Distress Alert ” sinyali neyi ifade eder?
110. Aciliyet çağrıları kime hitaben yayınlanır?
111. “PanPan” ifadesi hangi haberleşmenin uyarı sinyalidir?
112. “Securite” ifadesi hangi tip haberleşmenin uyarı sinyalidir?
113. “271000185” ne tip bir istasyonun MMSI numarasıdır?
114. “027100385” ne tip bir istasyonun MMSI numarasıdır?
115. “002713000” ne tip bir istasyonun MMSI numarasıdır?
116. DSC emniyet uyarısı veren gemi, emniyet mesajını hangi kanaldan yayınlamalıdır?
117. DSC çağrılarından sonra başlayan VHF haberleşmesinde adres bilgisinin sonuna mutlaka aşağıdaki hangi bilgi eklenmelidir?
118. VHF kanallarının ulusal düzenlemesinde 67. kanal, hangi tip haberleşme için tahsis edilmiştir?
119. VHF kanallarının ulusal düzenlemesinde 72 ve 73. kanallar hangi tip haberleşmeler için tahsis edilmiştir?
120. VHF kanallarının ulusal düzenlemesinde 09,10 ve 77. kanallar hangi haberleşmeler için tahsis edilmiştir?
121. UTC (Coordinated Universal Time) ulusal fonetik alfabeye göre nasıl kodlanmalıdır?
122. GMT (Greenwich Mean Time) Uluslararası fonetik alfabeye göre nasıl kodlanmalıdır?
123. 16 Nisan 2006 tarihi, VHF haberleşmesinde nasıl okunmalıdır?
124. “15 30 LMT” uluslararası VHF haberleşmesinde nasıl okunmalıdır?
125. Mesaj sonunda kullanılan “Out” ifadesinin anlamı nedir?
126. Kıyı istasyonlarıyla güvenli haberleşmelerin yapılabildiği bölgelerde, civarındaki bir gemiden tehlike mesajı alan bir gemi aşağıdakilerin hangisinde belirtildiği şekilde davranmalıdır?
127. Tehlike trafiğinin kontrolü aşağıda belirtilen hangi istasyonun sorumluluğundadır?
128. Küresel, deniz, tehlike ve emniyet (haberleşme) sistemini” ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
129. NAVTEX alıcılarında yapılacak ön programlama ile alınışı engellenemeyen (iptal edilemeyen) mesaj kategorileri hangileridir?
130. Tehlikenin çeşidi bilgisi DSC tehlike çağrısına nasıl dâhil edilir?
131. Haberleşmenin gizliliği esasına göre, kendisine ait olmayan bir bilgiyi alan istasyon, bu bilgiyi ne yapabilir?
132. Olağan haberleşme maksadıyla daha önce kurulmuş hangi tür haberleşmeyi kesebilirsiniz?
133. Aracılık yaptığınız tehlike haberleşmesini kıyı istasyonunun talebi sürdüğü halde bitirmek istiyorsunuz, hangi gerekçeyle bu haberleşmeyi kesebilirsiniz?
134. Denize adam düştüğünü diğer teknelere hangi tip mesajla duyurursunuz?
135. Seyir emniyetini tehlikeye düşüreceğini düşündüğünüz mayın benzeri bir cisimle karşılaştınız. Durumu, hangi tip mesajla, kime duyurursunuz?
136. 16. kanaldan yakınınızdaki bir kıyı istasyonun emniyet mesajı yayınlayacağı duyurusunu aldınız, ne yaparsınız?
137. 16. kanaldan bir aciliyet iletisi aldınız, ne yaparsınız?
138. Aciliyet haberleşmesini hangi istasyon kontrol eder?
139. Acil yardım talebini aciliyet mesajıyla yayınlayan yakınlarınızdaki bir tekneye hiç bir kıyı istasyonu cevap vermemiştir. İstenen yardım talebine cevap verecek durumda olduğunuzu düşünüyorsunuz, ne yaparsınız?
140. M/S BORA adındaki Türk bayraklı bir teknenin MMSI numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
141. Türk bayraklı bir grup gemiye ait MMSI numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
142. Bir Türk kıyı istasyonunun MMSI numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
143. DSC cihazınızda 002712000 MMSI numaralı istasyondan bir emniyet sinyali aldınız. Mesaj aşağıdaki hangi tip bir istasyondan yayınlanmıştır?
144. DSC olağan çağrısı yapmak için cihazın menüsünden hangi çağrı kategorisi seçilmelidir?
145. DSC aciliyet sinyali göndermek için cihazın menüsünden hangi çağrı kategorisi seçilmelidir?
146. DSC tehlike sinyali göndermek için cihazın menüsünden hangi çağrı kategorisi seçilmelidir?
147. DSC emniyet sinyali göndermek için cihazın menüsünden hangi çağrı kategorisi seçilmelidir?
148. Sağlığı görevini yapmasını engeller duruma gelmiş bir Telsiz Operatörü hakkında Gemiadamları Sağlık Yönergesi uyarınca aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
149. “Enterferans” ne anlama gelir?
150. Deniz mobil servisindeki bir deniz aracında bulunan telsiz istasyonu veya limanda devamlı olarak demirli olmayan deniz aracındaki telsiz istasyonu mevzuatımıza göre nasıl adlandırılır?
151. Mevzuatımızda kullanılan “Gemi İstasyonu” terimi hangi tip istasyon için kullanılır?
152. Mevzuatımızda kullanılan “ Yat tipi VHF deniz telsizi” terimi hangi tip deniz telsizini tanımlar?
153. Aşağıdaki hangi deniz aracında VHF radyotelefon cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur?
154. Hangi tip teknelerde, tahditli telsiz telefon ehliyeti yeterliliğine sahip bir adet operatör aranır?
155. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, denizde can ve mal emniyetiyle ilgili durumlarda aşağıdaki hangi esaslara uymak zorundadır?
156. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, haberleşmeyle ilgili aşağıdaki hangi esaslara uymak zorundadır?
157. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, haberleşmenin emniyeti bakımından hangi istasyonların talimatlarına uymak zorundadır?
158. Mevzuatımıza göre “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” aşağıdaki hangi tip yeterliliği tarif eder?
159. “Uluslararası Denizcilik Örgütünü” ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
160. “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği” hangi kısaltma ile ifade edilir?
161. “ITU/RR” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
162. Sağlığı görevini yapmasını engeller duruma gelmiş bir Telsiz Operatörü hakkında Gemiadamları Sağlık Yönergesi uyarınca aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
163. Deniz mobil servisindeki bir deniz aracında bulunan telsiz istasyonu veya limanda devamlı olarak demirli olmayan deniz aracındaki telsiz istasyonu mevzuatımıza göre nasıl adlandırılır?
164. Mevzuatımızda kullanılan “Gemi İstasyonu” terimi hangi tip istasyon için kullanılır?
165. Mevzuatımızda kullanılan “ Yat tipi VHF deniz telsizi” terimi hangi tip deniz telsizini tanımlar?
166. Aşağıdaki hangi deniz aracında VHF radyotelefon cihazı bulundurma zorunluluğu yoktur?
167. Hangi tip teknelerde, tahditli telsiz telefon ehliyeti yeterliliğine sahip bir adet operatör aranır?
168. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, denizde can ve mal emniyetiyle ilgili durumlarda aşağıdaki hangi esaslara uymak zorundadır?
169. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, haberleşmeyle ilgili aşağıdaki hangi esaslara uymak zorundadır?
170. Türk Limanlarında, karasularında ve uluslararası sularda gemiler, haberleşmenin emniyeti bakımından hangi istasyonların talimatlarına uymak zorundadır?
171. Mevzuatımıza göre “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” aşağıdaki hangi tip yeterliliği tarif eder?
172. “ Uluslararası Telekominikasyon Birliği” hangi kısaltma ile ifade edilir?
173. “ITU/RR” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu