Vetting Öncesi Hazırlık Kontrol ve Takip Listesi

efekaptan
Ağustos 6, 2015

VETTING ÖNCESİ HAZIRLIK KONTROL VE TAKİP LİSTESİ
Vetting Inspectionlar sırasında yapılacak hazırlıkların takibi için aşağıdaki takip listesi hazırlanmıştır, fakat unutulmaması gereken en önemli nokta, bir emniyetli işletme sisteminin varlığı ve her operasyonun bunun dahilinde yapıldığıdır. Bu nedenle;
“Öncelikle, şirket ISM evraklarının tam olarak uygulandığı ve bunların eksiksiz olduğu teyit edilmelidir.”
Kaptan tarafından onaylanmamış hiçbir evrakın geçerli olmayacağı akıldan çıkarılmamalıdır.
A- Köprü üstü
a) Jurnaller
1- SOLAS gereği (chapter III,Regulation 20/2), kalkış öncesi ve seyir sırasında tüm LSA nın çalışır, her an kullanıma hazır olduğunu ispat etmek için, her kalkış öncesi jurnale,
“All LSA was checked, found in good working condition “ ifadesi kaydedildi mi?
2- SOLAS Chapter III, Reg 20.7 ve 36.1 gereği aylık emniyet teçhizatı kontrolünün yapıldığı, herhangi bir eksik olmadığı jurnale kaydedildi mi?
3- IBC ( 14.2.6 )gereği tüm SCBA nın aylık kontrolünün yapıldığı, tam çalışır oldukları
Jurnale kaydedildi mi?
4- Haftalık testler tam olarak jurnale kaydedildi mi?
5- Yapılan tüm talimler uygun şekilde jurnale kaydedildi mi?
6- Tüm safety meetingler jurnale kaydedildi mi?
7- Varis, kalkış manevraları öncesi yapılan makine testleri (ahead/astern) gemi jurnaline kaydedildi mi?
8- Manevra öncesi acil dümen donanımının test edildiği jurnale kaydedildi mi?
9-Seyir, demir, ağır hava vs. koşullarda kullanılan köprü üstü kontrol listeleri jurnale kaydedildi mi?
10- Echo sounder açma kapatma zamanları, mevkileri jurnale kaydedildi mi?
11- Dümenin ele alındığı uygulamalar jurnale kaydedildi mi?
12- Kaptan’ın köprü üstü kumandasını aldığı ve devrettiği durumlar, ayrıntılı olarak jurnale kaydedildi mi?
13- Mevkiiler, düzenli aralıklarla jurnale kaydedildi mi?
14- Yapılan tüm rota değişimleri uygun şekilde jurnale kaydedildi mi? ( Koşullar uygun olduğunca mesafe, kerteriz yöntemi kullanılmalıdır)
15- Her manevra sonrası, “BELL BOOK” vardiyacı zabit tarafından imzalanıp Kaptan’a onaylatıldı mı?
16- Yapılan STS operasyonlar, STS oldukları detaylandırılarak jurnale kaydedildi mi?
17- Yükleme sonrası gemi, sahil figürleri, draftlar, deniz suyu yoğunluğu jurnale kaydedildi mi?
18- Her liman kalkış sonrası Jurnaller kontrol edildi mi?
19- Personel değişimleri jurnale kaydedildi mi? (Jurnalin girişinde bulunan personel listesi bölümüne)
20- VTS gibi rapor verilmesi zorunlu yerlere verilen raporlar jurnale kaydedildi mi?
21- GMDSS jurnali, Kaptan tarafından günlük olarak (sayfa sayfa değil) imzalanmakta mı?
22- GMDSS ten sorumlu zabitlerin kimlik detayları GMDSS jurnalinin başına kaydedildi mi?
23- GMDSS ile ilgili her tur eğitimler GMDSS jurnaline kaydedildi mi? (STCW CODE
SECTION B-VIII/2 PAT3-3)
24- Alınan her turlu distress, urgency vs. mesajı GMDSS jurnaline kaydedilmekte mi?
25-“All distress&safety radio equipment, the reserve source of energy are in efficient
working condition” ifadesi her kalkış öncesi GMDSS jurnale kaydedildi mi?
26- GMDSS testlerine ait tüm detaylar eksiksiz kaydedildi mi?
27- EPIRB testleri haftalık yapılarak, GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
28- Yanaşma sonrası SSB/HF gibi cihazların kapatıldığı GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
29- Keza SSB/HF gibi cihazların açıldığı durumlar da GMDSS jurnaline kaydedildi mi?
b) Operasyon
1- İlgili tüm köprü üstü kontrol listeleri tam doldurularak Kaptan’a onaylatıldı mı?
2- Radar log book ları tam dolduruldu mu? PM test yapılıp kayıt tutuluyor mu?
3- Chronometer error log tam dolduruldu mu?
4- Navtex sürekli acık tutulmakta mı? (liman dahil)
5- Alınan, tehlike, ivedilik mesajları mesajları alan zabit tarafından imzalanarak,
6- Harita, neşriyat düzeltmeleri eksiksiz uygulanmakta mı?
7- Nav-area, P&T notices dosyaları düzenli tutularak, uygulanmakta mı?
8- P&T notices tam uygulanmakta mı? (Uygulananlar chart correction loga uygun şekilde kaydedilmekte mi)?
9-Watch List asılı mı?
10- Basic watch condition asılı mı?
11- Manevra karakteristikleri asılı mı?
12- USCG ve/veya yerel PSC, Coast Guard tarafından öngörülen afisler asılı mı?
13- Şirket temas listesi asılı mı?
14- Port contact listeleri güncel olarak asılı mı?
15- Dümenin ele alınması, acil dümen kullanma prosedürleri asılı mı?
16- Radarlar (X) ve (S) band olarak markalandı mı?
17- Arpa radar(lar)üstüne;
“Always, choose and use log speed, never use others” ifadesi markalandı mı?
18- GMDSS yanına uygun, kısa kullanma talimatları, acil durumda kullanma talimatı asıldı mı?
19- K/U ekipmanlarına ait kısa kullanım talimatları asılı mı?
20- Kaptan kendi daimi emirleri asılı ve tüm zabitler tarafından imzalandı mı?
22- Passage plan ile ilgili,
a) Kaptana onaylatılmakta mı?
b) Her turlu detay tam açıklandı mı? (mevkii yapma sıklıkları, yöntemleri, Squat vs.) değerlendirilerek, Kaptan’a onaylattırılmakta mı?
c) Plan, berth to berth hazırlandı mı?
d) Harita üzerlerinde kesinlikle high-light kullanılmadı?
e) Abort position uygun şekilde markalandı mı?
f) Plan üstünde dikkat edilecekler kaydedildi mi? (contingency anchorage, areas with
traffic dense, wheelover position, dangerous zone vs)
g) Paralel index tam olarak uygulanmakta mı?
h) Echo sounder açılması gereken mevkiiler passage planda belirterek, harita üstünde markalandı mı?
i) Makine, Kaptan haber noktaları harita üstüne kaydedildi mi?
j) Pilotlu seyirlerde mevkii yapma sıklığı 3 dakikayı geçmediği kontrol edildi mi?
k) Olası alternatif rotalar belirtildi mi?
l) Passage planı hazırlanmadan önce voyage instruction/recap kopyası kaptan tarafından onaylanarak ilgili zabite verildi mi?
m) Tüm zabitan şirketin UKC politikası hakkında tam bilgiye sahip mi?
n) UKC belirlenirken tide değerinin hesaba katılıp katılmadığı belirtildi mi?
23- Astronomik seyir uygulamaları yapılmakta ve kaydedilmekte mi? (özellikle, acık deniz seyirlerinde her vardiya rasat çalışması yapılmalıdır)
24- Cayro hatası her vardiya bulunmakta, yapılamaması halinde buna neden olan hava ve/veya deniz koşulları kaydedildi mi?
25- Cayro hatalarına ait hesaplar da ayrı bir defterde kaydedildi mi?
26- Yangın devriyesi eksiksiz uygulanarak kaydedildi mi?
27- MSDS asılı mı?
28- Çöp kovaları uygun şekilde kullanılmakta mı?
29- Küllükler kaldırıldı mı?
30- Kullanılan haritalar üstünde mevkii uygulamaları kontrol edilerek passage planda yazılı sıklıklara, yöntemlere uygun olduğu teyit edildi mi?
31- Echo sounder için performance test log kontrol edilerek, her kullanım öncesi tüm range ve scale için test yapıldığı, tam çalışır olduğu kaydedilmelidir.
” E/S was tested in all ranges and scales to verify recordings against depths shown on the chart, found in good working condition”, seklinde bir kayıt yazılarak, kıyas edilen değerler ship’s ve chart’s figure olarak kaydedilebilir.
32- Uygulanan NTM lerin tam ve doğru uygulandığı Kaptan tarafından teyit edildi mi?
33- Köprü üstündeki tüm ekipmanlar zabitan tarafından tam kullanılabilir durumda mı?
a) E/S alarm prosedürü
b) Fire alarm sistemi kullanımı, testleri
c) Dead man alarm
d) Repetearlar’in sinkronize ayarının yapılması
e) Radar testlerinin yapılması
f) SART ve EPIRB testleri vs
34- Aldiz ve varsa bataryası tam çalışır durumda mı?
35- Herhangi çökme halinde GMDSS ekipmanları kesintisiz çalışacak şekilde düzenlemeler yapıldı mı?
36- Cayro repetearleri senkronize edildi mi?
37- Thomass Gun / Vanos anlaşması köprü üstüne asıldı mı?
38- Makine telgrafı, echo sounder vs. cihazlarda saat UTC olarak girildi mi?
39- Pilot bilgi kartı pilota imzalatıldı mı? Pilot imzalamadıysa gerekli açıklama yapıldı mı?
40- Kaptan gece emir defteri –liman dahil- her gün yazılmakta ve tüm zabitler tarafından imzalanmakta mı?
41- Navtex istasyonları sefer bölgesine en uygun şekilde ayarlandı mı?
42- Pusla deviation kartı asılı ve güncel mi?
43- Mooring check list onaylatıldı mı?
44- Haritaların datum ları ve ne ise yaradığı herkes tarafından bilinmekte mi?
45- Kesinlikle correction fluid kullanılmamalıdır. İptal edilecek yerler çizilerek paraf edilmelidir.
B- Kaptan Kamarası
1- VPQ guncellendi mi? (OCIMF VPQ – mavi renkli kitap – rehber olarak kullanılıp, tüm sorulara eksiksiz cevap verecek durum olusturuldu mu?)
2- Tüm sertifikalar düzenli, süresi dolmamış durumda mı?
3- Tüm sertifikaların tarihlerini gösteren bir liste hazırlandı mı?
4- Surveyore verilmek üzere, en son survey status report fotokopisi hazırlandı mı?
5- Kargo devrelerinin, PV valflarının, kargo hortumlarının en son test tarihleri ve test basınçlarını gösteren bir liste hazırlandı mı?
6- Mevcut oksijen ve gaz analayzerlerin kalibre tarihi, adedini gösteren bir liste yapıldı mı?
7- Mevcut Drager tüplerin inventory si hazır mı?
8- Gemiye katılış öncesi drug&alcol test kayıtları hazır mı?
9- En son unannounced drug&alcol test onboard ve gemide alkol testi kayıtları hazır mı?
10- BHC test tarihi ve detayları hazır mı?
11- Ship particulars hazır mı?
12- Worst case stability conditions bilinmekte ve gösterilmek için hazır mı?
13- Officer Matrix ve ehliyetler hazır mı?
14- Tüm STCW ve over statutory sertifikalar hazır mı?
15- Familiarization formları tamam mı?
16- Verilen eğitimlere ait kayıtlar hazır mı? ( ilgili zabitana alkol test cihazı kullanımı öğretildi mi? )
18- Port contact listesi kaptan kamarasında asılı mı?
19- Uygulanan talimlerin tarihlerini içeren bir liste hazırlandı mı?
20- P&A Manual, Stability Booklet, Cargo and balast tank calibration booklet,
SMPEP, SOPEP vs. onaylı kitaplar hazır mı?
21- P&I corrospondence book güncel mi?
22- Çöp kayıt defteri güncel mi?
23- DOC kopyası kaptan kamarasında asılı mı?
24- Alkolmetre üretici firma tarafından öngörülen sıklıkla kalibre edilmekte mi?
25- Visitor log düzgün tutulmakta mı? Özellikle şirket yetkililerinin yaptığı ziyaretler – denetim ve eğitimlere kanıt olması için – kaydedildi mi?
26- SMPEP/SOPEP içerisindeki acil durum müdahale ekipmanı ile gemideki mevcut ayni mi?
27- Güncel Annex II SMPEP/SOPEP içerisine dahil edildi mi?
C- Guverte
1- Varsa uydu anten radyo gibi – kablo bağlantılarının uygun olmaması nedeniyle – donanımlar neta edildi mi?
2- Tüm kaporta vs açıklıklar kapalı mı?
3- Akü dairesi temiz, düzenli, inventory ve test kayıtları alabandaya asılı mı?
4- Akü dairesine ait koruyucu ekipman ve göz yıkama ilacı yerinde mi?
5- Foam tankına ait PV, gauge vs. düzgün şekilde markalandı mı?
6- Emergency D/G kullanma talimatı asılı ve herkes tarafından kullanılabilir mi?
7- Varsa Emergency D/G dairesindeki ıslak tip bataryaların kontrolü için kullanılacak
koruyucu ekipman ve goz yıkama ilacı yerinde mi?
8- Emergency D/G auto mode da tutuluyor mu?
9- Emergency D/G radyatörüne antifreeze katıldı ve kayıt altına alındı mı?
10- Rescue boat kreyni acil kullanım bağlantısı her an kullanıma hazır mı?
11- O2 ve Acetylene tüpleri neta edilip kaportaları kapatıldı mı? Alev tutucular kontrol edildi mi?
12- Kiç taraftaki halatlar ve yangın teli kurallara uygun şekilde neta edildi mi?
13- Cop kovaları ve içlerindeki çöpler uygun şekilde istiflenmiş mi?
14- Kiç devre üstündeki gaugeler (kullanılıyorsa) takılı mı? Kullanılmaması halinde devreler körlendi mi?
15- Devre test detayları kiç devre üstüne markalandı mı?
16- Kiç manifold körü saplamaları eksiksiz, tamam mı?
17- Kiç manifold taşıntı tavalarının hacim kapasitesi markalı ve temiz mi?
18- Can filikası her an kullanıma hazır ve içi neta mı?
19- Can filikası oturma pozisyonları markalandı mı?
20- Can filikası motorunu çalıştırma, sprinkler, yedek dümen (manual) vs. sistemlere ait kullanma talimatları mevcut mu?
21- Tüm kaportaların üzerine “KEEP CLOSED” yazıldı mı?
22- Baca klapelerini kapatma düzenekleri markalandı mı?
23- CO2 kullanma talimatı asılı mı?
24- Kiçüstü kaydırmaz boya ile boyandı mı?
25- ISC her an kullanıma hazır ve markalı mı?
26- Varsa, göğüs önünde veya çeşitli yerlerdeki variller deniz bağı ile neta edildi mi?
27- Pompa dairesi giriş izni düzenlendi mi?
28- Pompa dairesi sintinesi temiz ve kuru mu?
29- Pompa dairesindeki devreler varış öncesi test edilerek herhangi bir kaçak olmadığı teyit edildi mi?
30- Pompa dairesi sintine alarmları test edilip çalışır oldukları teyit edildi mi?
31- Pompa dairesindeki EEBD, el feneri çalışır, her an kullanılır durumda mı?
32- Pompa dairesi girişinde sedye var mı? Her an kullanıma hazır mı?
33- Pompa dairesi kaportası ve aydınlatma interlock yapıldı mı?
34- Fanların sadece dip alıcısı açık mı?
35- Pompa dairesi fan kapasitesi markalandı mı?
36- Pompa dairesi girişi engellerden arındırılmış, neta mı? Kargo ve/veya balast devre planları asıldı mı?
37- Güvertede, pompa dairesi civarında 1 takim protective cloth hazır mı? (IBC Chpter 14)
38- Taşıntı varilleri ve pompaları her an kullanıma hazır mı?
39- Serbest düşme etkisini ortadan kaldırmak için, taşıntı varillerine giren hortumların ucuna uygun şekilde boru takılı mı?
40- Tüm frengiler uygun şekilde neta edildi mi?
41- Tüm manifold, flenc vs. kısımların saplamaları eksiksiz, tamam mı?
42- Manifold tavalarının kapasiteleri markalı ve içi temiz mi?
43- Fish plate ler temiz mi? ( yağ, kir vs. izlerden arındırılmış olmalı)
44- Yaşam mahalli iskelesi ve ağı en emniyetli şekilde donatıldı mı? Tutulmakta mı?
45- Yaşam mahalli iskelesinin gemi tarafında, kullanıma hazır el inceli ve ışıklı bir can simidi hazır mı?
46- Yaşam mahalli iskelesinin gemi tarafında, gemiye girecek şahıslar için uyarı tabelası asıldı mı?
47- Manifold başında sürekli bir gemici hazır beklemekte mi?
48- Tüm PV ler çalışır durumda mı?
49- Operasyon tamamen kapalı sürdürülmekte mi? (PV ler kapalı, tank kapakları kapalı …)
50- UTI / MMC vs. kullanılması halinde bu cihazlar topraklanmakta mı?
51- KEW, varsa elektrikli Wilden pompa vs. ortadan kaldırıldı mı?
52- Numune kutusu uygun şekilde neta edildi mi?
53- Can simitlerine ait el inceleri, ışıklı şamandıralar her an kullanıma hazır mı?
54- Köprü üstündeki MOB donanımları her an kullanıma hazır mı?
55- Köprü üstünde aldiz her an kullanıma hazır mı? Yedek Lambası mevcut mu?
56- Baş halatlar ve yangın teli kurallara uygun şekilde neta edildi mi?
57- Yangın pompası çalışır durumda mı?
58- Manifoldlar uygun şekilde gauge ile donatıldı mı?
59- Demir ırgatı ile diğer(ler)i ayrılarak gerekli neta yapıldı mı?
60- Demirler neta edildi mi? ( Demirlerin tırnakları vurulu, hawser cover lar takılı fakat tel
bosalar bağlı olmayacak)
61- Split drum ırgatlardaki halatlar tek sıra tutulmakta mı?
62- Baş taraftaki tüm fan kapakları, kaportalar vs. uygun şekilde kapatılarak neta edildi mi?
63- Boyalıktaki tüm boyaların kapakları kapatıldı, deniz netasi yapıldı mı? Göz yıkama solüsyonu, surat koruyucu malzeme kullanıma hazır mı? Boya ve Kimyasallara ait MSDS ler asılı mı?
64- Boyalık, başaltı gibi yerlere girilmeden önce gerekli havalandırma yapılmakta mı?
65- Başaltındaki tüm malzemeye tam deniz netasi yapıldı mı?
66- Başaltı atölyedeki taş motorunun göz koruyucu cami takılı mı?
67- Emergency fire pump kullanma talimatı valf no su belirtilerek en acık şekilde hazırlanarak, asıldı mı?
68- Baş üstü kaydırmaz boya ile boyandı mı?
69- Bow thruster hidrolik gravite tankı seviye alarmı test edilip çalışır olduğu onaylandı mı?
70- Emergency f/p sintine alarm(ları) test edildi mi?
71- Tüm emergency aydınlatmalar uygun şekilde markalandı mı?
72- Güvertedeki tüm steam devrelerinin izalosyonu tam mı?
73- Acil kullanım duşlarına ait sular açık mı?
74- Tüm foam ve yangın devrelerinin üstündeki izolasyon valfları, rahat çalışır ve tam acık mı?
75- Stim dönüsüne ait observation tankın içi ve glass temiz mi?
76- Kullanılmayan steam kangallarının tank girişleri körlendi mi?
77- Tank yıkama devreleri körlendi mi?
78- Elektrik devreleri vs. borular dreyn tapaları çalışır durumda mı? Bu devrelerin içindeki kondense olabilecek su dreyn edildi mi?
79- Bas ve kıç fırdöndüler rahat işler durumda mı?
80- Güvertedeki hiçbir noktada ( stor amaçlı kutular dahil) el aleti var mı? El aletleri sadece uygun amaçlı atölyelerde tutulmakta mı?
81- Güncellenmiş cargo stowage plan ve safety plan(lar) hazır mı?
82- Tüm aydınlatmaların izalasyonlarinin tam olduğu, herhangi bir açıklık olmadığı teyit edildi mi?
83- Tüm kargo pompaları olası hidrolik kaçaklarından izole edildi mi?
84- Kumanyalık alarmları çalışır durumda ve herkes tarafından bilinmekte mi?
85- Kuzine flame screen teli hasarsız, emniyetli mi?
86- Mutfaktaki kızartma yağları ayrı, emniyetli bir kapta toplanıp uygun şekilde atılmakta mı?
87- Yemek çöpleri sadece kâğıt poşetlerde toplanılmakta mı?
88- Can simitleri ve el inceleri her an kullanıma hazır mı?
89- Foam analiz sertifikasının bir kopyası foam tankı üzerine asıldı mı?
90- SCBA ve EEBD kullanımı – özellikle, alarmları – herkes tarafından bilinmekte mi?
91- BHC test aparatının nasıl kullanılacağını tüm zabitan bilinmekte mi?
92- Acil kulamım amaçlı olmak üzere pilot çarmıhı deniz tarafına donatıldı mı? (Hazır tutuluyor mu?)
93- Gemiyi terk, can salı kullanım vs. posterler özellikle emergency aydınlatmaların altına asılı mı?
D– CCR
1- Operasyon sırasında kullanılması gereken tüm sistemler çalışır, acık ve kullanılmakta mı?
2- Max loading rate for each cargo tank, max density, PV çalışma basınçları asılı mı?
3- Kargo Pompaları efficiency eğrileri asılı mı?
4- Acil durum kontrol listeleri her an kullanıma hazır mı?
5- Operasyon öncesi Hermetic ve radar gauge sistemlerinin kıyaslandığına ait bir kayıt var mı?
6- Cargo, ballast sistemlerine ait mimic diagramlar asılı mı?
7- Cargo stowage, yükleme/tahliye planları tüm detayları ile hazır mı?
8- SSSCL, gemi ve sahil tarafından onaylandı mı? (Ship Shore Safety Check List)
9- Port contact details asıldı mı?
10- Company contact details asıldı mı?
11- Cargo MSDS asıldı mı?
12- Taşınan yük(ler)e ait eğitim verilerek, kaydedildi mi?
13- İlgili tüm check listler, test ve diğer kayıtlar uygun ve tam olarak güncellendi mi?
(ODME, loading master, PV, emergency cargo pump, COP emergency stop, UTI/MMC, radar
gauge, H-H/L alarm testleri, calibration records, flammable/toxic atmosphere monitoring,
LEL & O2 analyzer test / calibration, sintine alarmlari, fixed gas dedection system test /
calibration, Drager hand pump test records, Drager tubes list, line test records, cargo hose
pressure test records, meger test records, balast tank daily records, COT daily temperature
records, ballast monitoring before discharging vs)
14- Liman vardiya listesi, cargo stowage plan, yükleme/tahliye planı tüm detayları ile hazırlandı mı?
• Başlangıç tahliye/yükleme rate leri yapıldı mı?
• Operasyon öncesi, sırasında ve sonrası dikkat edilecekler belirlendi mi?
• Varsa alternatif operasyon koşulları belirtildi mi?
• Acil bir durumda limanı terk edebilmek için gereken koşullar göz önüne alındı mı?
(Serbest yüzey, max. draft vs.)
• Yakıt alımı vs. özel koşullar varsa bunlar ilgili planlamada yer aldı mı?
• En azından 5 aşama ( başlama, stepler.. Final) için detaylar açıklanarak stres hesapları
15- Tüm zabitler CCR da yaralan ekipmanı kullanmayı biliyor mu?
16- Düzenli olarak rate hesabı yapılmakta mı?
17- Taşınan yüklerin özellikleri zabitan tarafından bilinmekte mi?
18- Zabitan, LEL / O2 analyzer, sabit gas dedector sistemi, sintine alarmları vs. kullanmayı biliyor mu? STEL – TWA – TWL hakkında bilgi sahibi mi?
19- Zabitan, kargo ve balast sistemine ait detaylara hakim mi? (pompa kapasiteleri, head leri,
odme test prosedürü, N2 sistemi – özellikle relieve valve – , O2 resuscitator vs)
20- COT H-H/L alarm testinin nasıl yapılacağı tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
21- COT yıkama prosedürleri tüm zabitan tarafından eskizsiz bilinmekte mi?
22- Kapalı mahallere giriş prosedürleri herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmakta mı?
23- COT atmosfer kontrolü herkes tarafından yapılabilmekte mi?
24- Marpol ve IBC kuralları ( yükün kategorisi, özel alanlar, yıkama suyunun ne şekilde denize basılabileceği, on yıkama gerekleri, yükün endüstriyel isminin bulunması vs.)
(Ariston, saab, gas alarmları, pompa sıcaklık göstergeleri vs.)
25- Örnek olarak, ufak bir taşıntı halinde ne yapılması gerektiği herkes tarafından bilinmekte mi?
26- OSD kullanımı için liman devleti otoritesinin izninin olması gerektiği herkes tarafından bilinmekte mi?
27- Chemical test kit ve ınventory list hazır mı?
28- Pompa dairesi kapalı mahal giriş prosedürü ve kayıt formu hazır mı?
29- Loadmaster aylık testleri elle de yapılarak teyit edilmekte mi?
30- Flexible hose, cargo line, PV valf, cargo valf, heating coil, UTI/MMC test detayları tüm
Zabitler tarafından bilinmekte mi?
31- Compability chart her an kullanıma hazır –asıldı – mı?
32- Cargo tank paint resistance list her an kullanıma hazır mı?
33- I.Zabit emirleri asıldı mı?
E- MAKINE
1- Sintine temiz mi? Sintine alarmları tam çalışır mı?
2- Ana makine ve yardımcılar kaçak ve/veya izlerinden arındırılmış durumda mı?
3- F/O seperator mahalli temiz mi?
4- Atölye temiz mi?
5- Emniyetli çalışma koşulları hakkındaki uyarılar atölyeye asıldı mı?
6- Taş motoru vs. yerlere uygun koruyucu ekipman takıldı mı?
7- Gereksiz el aleti, kablo, kutu, poşet vs. malzeme neta edildi mi?
8- Self-closing sounding pipe mekanizmaları tam çalışır durumda mı?
9- Tüm markalama eksiksiz yapıldı mı?
10- İlgili tüm kayıtlar eksiksiz tutulmakta mi? ( bosun chain visiual check, meger test, critical
equipment test, f/o pump emergency stops test, f/o tank quick closing devices test, ventilation system shutdown, 15 ppm seperator, oil mist dedector alarm, purifier alarm, UMS extension alarm test record vs)
11- Tüm seyyar yangın söndürücüler her an kullanıma hazır mı?
12- Dümen tavası temiz mi?
13- Dümen dairesindeki haberleşme sistemleri tam çalışır durumda mı?
14- Tüm EEBD ler her an kullanıma hazır ve yerlerinde mi?
15- Referans termometre ve gauge hazır, sertifikaları var mı?
16- Jurnal kayıtları eksiksiz tutulmakta mı?
– Makine jurnali gemi jurnali ile eşgüdüm halinde tutulmakta mı?
– Manevra öncesi yapılan makine testleri kaydedilmekte mi?
– Haftalık testler kaydedilmekte mi?
– Yapılan talimler uygun olarak kaydedilmekte mi?
– Özellikle sıcak çalışma gibi önemli konular tüm detaylar ile kaydedilmekte mi?
– Emergency D/G yüklü durumda test kayıtları mevcut mu?
17- Oil mist alarm, m/e & generator f/o leak, yağ, hararet, cooling water alarm, 15 ppm
seperator alarm, test prosedürleri tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
18- Yakin alımlarına ait kontroller tam yapılarak, kaydedilmekte mi?
19- Oil record book eksiksiz, güncel olarak tutulmakta mı?
20- PMS ilgili olarak Başmühendis, II. mühendis, I.zabit tarafından yapılan aylık açılış toplantısı kayıtları tutulmakta ve kaptana onaylatılmakta mı?
21- Dümen yağ tankları seviye kontrolleri günlük yapılmakta mı?
22- Dümen yağ tankı seviye alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
23- Çöp yönetimi kurallarına uyulmakta mı?
24- CO2 alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
25- Powerpack emergency stop test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
26- Bow thruster hidrolik gravite yağ tankı seviye alarmı test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
27- Makine dairesi dead man alarm test prosedürü tüm zabitan tarafından bilinmekte mi?
28- Smoke ve heat sensörlerin yerleri tam olarak bilinmekte mi? Keza ilgili test prosedurleri bilinmekte mi? Mevcut smoke test tube var mı?
29- Başmühendis kendi emirleri asili ve tüm zabitler tarafından okunarak, imzalandı mı?
30- Şirket daimi emirleri asıldı mı?
31- Watch List asıldı mı?
32- Basic watch condition asıldı mı?
33- ECR temiz mi, küllükler toplandı mı?
34- LSFO Change over kayıtları düzenli olarak tutuluyor mu? İlgili Zabitlerce biliniyor mu?
35- EU LSMGO geçiş prosedürü biliniyor mu? Uygulandığına dair Jurnal kayıtları var mı?

Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
Geri Sayım Kodu