logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi "hukuken gemide bulunması gereken belgeler"den (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir.
Doğru Cevap: "C" Gemi Sicili
Soru Açıklaması
2.
Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belgeler.
Doğru Cevap: "A" Gemi Tasdiknamesi
Soru Açıklaması
3.
"Serbest Pratika" aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "A" Temiz patenta
Soru Açıklaması
4.
Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır.
Doğru Cevap: "A" Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
5.
TTK.md.829'a göre "Gemi Tasdiknamesine ve Bayrak Sahadetnamesine" gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler,
Doğru Cevap: "D" 18 Grt.dan küçük gemilerdir
Soru Açıklaması
6.
50 rusum tonilatoya kadar gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir.
Doğru Cevap: "B" Liman Başkanlıkları
Soru Açıklaması
7.
Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar.
Doğru Cevap: "B" Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesinden 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi "Kaptanın" kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez.
Doğru Cevap: "D" Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
Soru Açıklaması
9.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-I'i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.
Doğru Cevap: "A" Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar
Soru Açıklaması
10.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-II' sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır.
Doğru Cevap: "A" Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır. Tonaj sınırı yoktur.
Soru Açıklaması
logo

11.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-III’ ü, ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerin listesini ve bu zararlı maddelerle deniz kirlenmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsamaktadır. EK-III’ de belirtilen zararlı maddeleri yükleme ve boşaltma niyetinde olan gemi kaptanı veya armatörü, yükleme veya boşaltma işlemine başlamadan asgari kaç saat önce bu niyetini ilgili liman yetkilisine bildirmek zorundadır.
Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması
12.
Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "C" Prensip olarak gemide insinetörde yakılır
Soru Açıklaması
13.
MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "E" Henüz özel alanlar belirlenmemiştir
Soru Açıklaması
14.
SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası Kurumlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ya da hangileri, denizde çatışma meydana gelmesi vb gibi durumlara karşı, gemilerin taşıdığı can ve malın emniyetini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir?

I.SOLAS , II.COLREG , III.MARPOL , IV.STCW , V.LL , VI.FAL
Doğru Cevap: "C" I
Soru Açıklaması
16.
(I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler, (III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler. Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesinin temel amacına hizmet eder?
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV,V
Soru Açıklaması
17.
Bir can yeleği suda baygın durumdaki insanın vücudunu her hangi bir durumdan ağzının sudan ____ milimetre kurtulduğu duruma ____ saniye içersinde döndürmelidir.
Doğru Cevap: "C" 120 / 5
Soru Açıklaması
18.
Gemi battığında hidrostatik kilit kaç metre derinlikte açılır?
Doğru Cevap: "C" 4 m
Soru Açıklaması
19.
Matafora donanımı sisteminde kullanılan çelik halatların uzunluklarıyla ilgili aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Matafora sistemindeki çelik halatlar suya değecek uzunlukta olmalıdır
Soru Açıklaması
20.
DANGER sözcüğü uluslararası heceleme alfabesi(fonetik alfabe) ile, aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?
Doğru Cevap: "B" Delta Alfa November Golf Echo Romeo
Soru Açıklaması
logo

21.
WA kısaltmasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" ..... dan sonraki bir sözcük
Soru Açıklaması
22.
VHF cihazında meteorolojik bilgiler hangi kanaldan yayınlanır ?
Doğru Cevap: "D" 67
Soru Açıklaması
23.
COSPAS-SARSAT epirb cihazından gönderilen sinyaller ilk olarak hangi yer istasyonu tarafından alınır ?
Doğru Cevap: "A" LUT
Soru Açıklaması
24.
"Burası" ibaresi teleks haberleşmesinde hangi kısaltma ile gösterilir ?
Doğru Cevap: "A" DE
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki VHF kanallarından hangileri "ship movement channel" maksadıyla kullanılmaktadır ?
Doğru Cevap: "A" 12, 13, 14
Soru Açıklaması
26.
SOLAS gereği gemide yapılması zorunlu olan gemi terk role talimi kaç günde bir yapılmalıdır.
Doğru Cevap: "C" 30 gün
Soru Açıklaması
27.
Solunumu durmuş ve nabzı atmayan bir kazazedeye çift kurtarıcı müdahale ettiğnde dakikada kaçar adet suni solunum ve kalp masajı yapılır.
Doğru Cevap: "B" 12/60 - 80
Soru Açıklaması
28.
Karbondioksit tüpleri kaç yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır.
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
29.
Gemilerde adam düşmesi durumlarında kullanılan ışıklı ve duman kandilli can simitlerinden en az kaç tane bulunmalıdır.
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
30.
GMDSS yükümlülüklerine tabi yüzer araçların Vhf cihazı (dsc kaabiliyetli), Navtex alıcısı, Vhf veya uydu Epirb cihazı, Sart ve Vhf el telsizi ile donatılması halinde aşağıdaki hangi deniz sahasında seyir yapabilir?
Doğru Cevap: "A" A1
Soru Açıklaması
logo

31.
500 Grt'dan büyük GMDSS'e tabi gemiler en az kaç adet Vhf el telsizi bulundurmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Üç
Soru Açıklaması
32.
Cospas-Sarsat sisteminde kullanılan kutbi yörüngeli uydu EPIRB'lerin çalışma frekansı (Deniz için) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 406 Mhz
Soru Açıklaması
33.
MF-DSC tehlike frekansından yayınlanan alarmdan sonra tehlike trafiğinin ilerleyen safhalarında kullanılmak üzere R/Telefon tercih edilmişse, tehlike trafiği aşağıdaki hangi frekanstan devam edecektir?
Doğru Cevap: "D" 2182.0 kHz
Soru Açıklaması
34.
Bir DSC çağrısının format belirleyicisi bireysel çağrı olduğu taktirde kullanılacak kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" IND
Soru Açıklaması
35.
Kıyı istasyonlarına tahsis edilen DSC kimlikleri aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Doğru Cevap: "A" 00MIDXXXX
Soru Açıklaması
36.
Bir flok yelkenine kumanda eden halatın bağlandığı köşeye ne isim verilir ?
Doğru Cevap: "D" Iskota yakası
Soru Açıklaması
37.
Bir randa yelkeninde giz cundasına rastlayan köşeye ne isim verilir ?
Doğru Cevap: "C" Çördek yakası
Soru Açıklaması
38.
Kasası kesilen bir halata acilen kasa yapmak gerekirse hangi bağdan yararlanılır ?
Doğru Cevap: "C" Izbarço bağından
Soru Açıklaması
39.
Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "E" Raspa yapılır
Soru Açıklaması
40.
Boya yaparken fırça boya yapılacak yüzeyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 70-90 Derece
Soru Açıklaması
logo

41.
Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne "SAAT 9'A KUMANDA EDİYOR" şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur.
Soru Açıklaması
42.
Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Salma dairesi
Soru Açıklaması
43.
Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Salma dairesi + emniyet payı kadar
Soru Açıklaması
44.
Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?
Doğru Cevap: "D" Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır
Soru Açıklaması
45.
Direk sayısı en az üç tane olan pruva ve grandi direkleri kabasorta mizana direği subye donanımlı olan tekne aşağıda gösterilenlerden hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "E" Barko
Soru Açıklaması
46.
Bir yelkenli tekne direğinin sereni neresidir?
Doğru Cevap: "D" Direğin dikey denize paralel dikilmiş üzerinde yelken ve selviceler bulunan çubuk
Soru Açıklaması
47.
Volta Seyri (Yelkenli Teknede) Ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Boğazdan çıkarken esen rüzgar ve akıntı nedeniyle A noktasından B noktasına varmak için sık sık tromala yapılarak gerçekleşen seyir.
Soru Açıklaması
48.
Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda sıfır (0) olabilir. Bu koşullardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Rüzgar tam kıçtan esmelidir
Soru Açıklaması
49.
Atmosferde, genel olarak sıcaklık değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Düşey sıcaklık değişimi yatay sıcaklık değişimine göre çok fazladır
Soru Açıklaması
50.
Stratus bulutunun yere inmiş hali aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" Sis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.