logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinin "Gemi Sicili"ne tescili mümkün olabilir?
Doğru Cevap: "C" Özel yatlar
Soru Açıklaması
2.
Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı.
Soru Açıklaması
3.
Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Donatan
Soru Açıklaması
4.
"Serbest Pratika" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temiz patenta
Soru Açıklaması
5.
TTK 817/2'ye göre, aşağıdakilerden hangisi "Yola Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Makine yeterliliği
Soru Açıklaması
6.
TTK uyarınca aşağıdaki hükümlerden hangisi emredicidir?
Doğru Cevap: "C" Konşimentonun karine teşkil etmesine dair hüküm
Soru Açıklaması
7.
Yabancı gemi adamlarının iade edileceği yer neresidir?
Doğru Cevap: "C" İkametgahının bulunduğu liman
Soru Açıklaması
8.
400 GRT'dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-1 gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize (teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı
Soru Açıklaması
9.
"Use of and familiarization with the International Dangerous Goods (IMDG) Code" adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aşağıdaki uluslar arası denizcilik sözleşmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" STCW code
Soru Açıklaması
10.
Gemi Tasdiknamesi verilmiş bir geminin adının değiştirilmesi;
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma Bakanlığının iznine bağlıdır
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir Türk gerçek kişisine veya tüzel kişiliğe ait geminin, yabancı kişinin idaresinde yabancı bayrak çekebilmesi;
Doğru Cevap: "B" Türk gemisine malik olma koşullarına sahip olmayan kişiye, en az bir yıl süreyle kendi adına işletmesi için bırakılmış olması gerekir
Soru Açıklaması
12.
Yabancı bir gemiye, Türk gemisine malik olma koşullarına sahip kişiye, gemiye Türk Bayrak çekebilmesi;
Doğru Cevap: "B" Bu geminin Türk vatandaşına en az bir yıl süreyle kendi adına işletmesi için bırakılmış olması gerekir
Soru Açıklaması
13.
Gemi siciline tescil edilmiş geminin sicilden silinmesi;
Doğru Cevap: "B" 20 yıldan beri kayıt işlemi yapılmamışsa artık mevcut olmadığı öğrenilmiş ve ipotek ile intifa hakkı tescil edilememişse sicilden silinebilir
Soru Açıklaması
14.
Türk gemilerinin kaydedildiği Sicil Kütüğü, Asliye Hukuk Mahkemesi gözetiminde, görevlendirilmiş olan 10 sicil limanında tutulur. Doğru olanı işaretleyin:
Doğru Cevap: "C" İstanbul, Çanakkale, Samsun, İskenderun
Soru Açıklaması
15.
Geminin takımları(teferruat),denizcilik örf ve adetlerine göre geminin işletilmesi veya gemiden istifade olunması için daimi olarak takılan veya gemiden kolayca ayrılabilen ve demirbaş defterine kaydedilen eşya olup, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zincir,deniz haritaları,gemi filikası,NAVTEX
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk hükümlerine göre gemi mülkiyetine son veren sebeplerden delildir,
Doğru Cevap: "C" Geminin müsadaresi
Soru Açıklaması
17.
Kaptanın donatanı temsil yetkisi;
Doğru Cevap: "A" Bağlama limanında kısıtlı, bağlama limanı dışında geniştir
Soru Açıklaması
18.
Türk Ticaret Kanununda belirtilen, ''Kaptanın Yetki ve Selahiyetlerine''; aşağıdakilerden hangisi uymaz?
Doğru Cevap: "B" Kaptanın, gemideki İdari yetkileri sınırsızdır
Soru Açıklaması
19.
Bir denizcinin gemide aktif olarak çalışır durumda iken yeterlilik süresinin bitmesi durumunda bunları yenilemesi için gerekli süre hangisidir
Doğru Cevap: "E" ilk limanda yenilenmelidir
Soru Açıklaması
20.
Psc tarafından yapılan incelemelerde gemiye verilen kural 15 uyarısı ne anlama gelir.
Doğru Cevap: "A" Eksiklerin diğer limana kadar giderilecek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.