logo

1.
Donatanın çevre kirliliğinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sınırsız ayni
Soru Açıklaması
2.
Donatanının gemi adamlarının fiillerinden doğan sorumluluğunun hukuki niteliği hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sınırlı ayni
Soru Açıklaması
3.
Donatanın sınırlı sorumluluğu denince ne anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Donatanın sorumluluğunun takip safhasındaki sınırlarının belirlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Donatma iştiraki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birden çok kişi müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereğince tümünün nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalı.
Soru Açıklaması
5.
Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Kefilin adı ve adresi
Soru Açıklaması
6.
Gemi herhangi bir sebeple seferden, …………………………………..
Doğru Cevap: "A" 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleşmesi önelsiz sona erdirilir
Soru Açıklaması
7.
Gemi ve deniz ile ilgili aşağıdaki harç ve resimlerden hangisi liman başkanlıklarınca alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Liman işgal resmi
Soru Açıklaması
8.
Gemide işin bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" Yarım gün
Soru Açıklaması
9.
Geminin "Bağlama Limanı" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Seferlerinin idare olunduğu liman
Soru Açıklaması
10.
Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır
Soru Açıklaması
logo

11.
İş Kanunu açısından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlara İş Kanunu kuralları uygulanır
Soru Açıklaması
12.
İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa ……
Doğru Cevap: "E" 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır
Soru Açıklaması
13.
İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir.
Doğru Cevap: "A" İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir
Soru Açıklaması
14.
Kıdem tazminatı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin ……………………….
Doğru Cevap: "E" İşveren tarafından bu kanunun 14 üncü maddesindeki sebepler dahilinde feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır
Soru Açıklaması
15.
Konişmentoda taşıyanın adı gösterilmemişse kim taşıyan sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Donatan
Soru Açıklaması
16.
Liman seferini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Yüz mil ile sınırlı bölge, en yakın kıyı noktasından on milden çok açılmadan ve kalkma limanının merkez iskelesin-den 100 milden fazla uzaklaşmadan yapılan seferler.
Soru Açıklaması
17.
Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun ara-sında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdaki-lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dispeç
Soru Açıklaması
18.
Müşterek kusurlu çatmada can zararlarından sorumluluk ne şekilde tezahür etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Donatanlar kusurlarının ağırlığı ölçüsünde sorumludur
Soru Açıklaması
19.
Ticari yatın tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yat tipinde inşa edilen ticari tekneler
Soru Açıklaması
20.
TTK 817/1'e göre, aşağıdakilerden hangisi "Denize Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.