logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi müşterek avaryanın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kaptanın makul ve açık direnişinin ve ayrı bir hukuki ilişkinin bulunmaması unsuru
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satış yollarındandır?
Doğru Cevap: "E" Mahkemenin belirlediği değere satış yoluyla
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sicilin hukuki fonksiyonlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Sicildeki kayıtların karine fonksiyonu vardır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ticari geminin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Münhasıran kamu hizmetinin ifasına tahsis edilmiş olmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi "Time charter" (zaman üzerine çarter) de kullanılan "charterparty" (çarterparti) formlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Gencon charterparty
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi TTK.'daki "Deniz Ticaret Sözleşmeleri" içerisinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gemi inşaa sözleşmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, TTK md.1230 gereği; makinalı gemilerde kaptan hariç, baş mühendis dahil, gemi adamlarının tümünün kurtarma yardım alacağının miktarını gösterir?
Doğru Cevap: "E" Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "Voyage Charter" de kullanılan "charter party" formlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" New-York Produce Exchange charter party
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yükün güvertede taşınabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dökme yük olması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerin hangisi "Gemi Sicili" ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Gemi adamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi "Kaptanın" kamu hukukuna ilişkin görev ve yetkilerine girmez?
Doğru Cevap: "D" Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisi konşimentonun tanımına dahil değildir?
Doğru Cevap: "A" Gemiye taşımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" İradilik unsuru
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesine taraftır?
Doğru Cevap: "C" Taşıtan - taşıyan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisi navlun sözleşmesinin unsuru değildir?
Doğru Cevap: "C" Yük ve yolcu taşımaya elverişli bir gemi olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi TTK md.851/1'e göre gemi sicil kaydının terkini (silinmesi) için şart değildir?
Doğru Cevap: "E" Navlun getirecek surette yolcu veya yük taşıma kabiliyetini zayi etmesi (kaybetmesi)
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973'e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
Doğru Cevap: "A" Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinin "Gemi Sicili"ne tescili mümkün olabilir?
Doğru Cevap: "C" Özel yatlar
Soru Açıklaması
20.
Aynı menfaatin aynı rizikolara karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Çifte sigorta
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.