logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi IMO'nun ''Sorumluluk-Tazminat'' sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "A" FUND/71
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi TTK'da yer alan gemi tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne gemidir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki hallerden hangisi TTK 1258. Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir?
Doğru Cevap: "C" Yük sigorta ücretleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "D" Yükün muvafakatsiz güverteye istifi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki örneklerden hangisi gemi idaresindeki kusurlardandır?
Doğru Cevap: "A" Lombarı açık bırakmak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "geminin mütemmim cüz'lerinden" (ayrılmaz parçalarından) değildir?
Doğru Cevap: "E" Radar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisi taşıyanların sorumluluğu ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" 1924 La Hey Kuralları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tersanecinin ipoteği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi çatmanın çeşitleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaptanın haklı ve makul karşı koymasının bulunmaması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku'nun özellikleridir?
Doğru Cevap: "B" Muhafazakardır ve uluslararasıdır
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku-Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Kaptanın donatının menfaati için yapılmasını zorunlu gördüğü işler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gemiye ait kaydın talep üzerine sicilden terkin yollarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tescili caiz olmayan bir geminin tescili
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi "hukuken gemide bulunması gereken belgelerden (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gemi Sicili
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin fesih sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamarada içki bulundurmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi "Kaptan"ı tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişidir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak yapamayacağı muamelelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yükü, gemi ve navlunla karşılık göstererek deniz ödüncü almak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz?
Doğru Cevap: "C" 1.Derece sorumluluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.