logo

1.
Gemide en etkili eğitim aşağıdakilerden hangi yöntemle olur?
Doğru Cevap: "D" Role talimi yapmak
Soru Açıklaması
2.
Denizcilerin maaşlarını alamamaları sonucu baş vurulacak sözleşme hükmü aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "D" llmc 76
Soru Açıklaması
3.
Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" 1 ay
Soru Açıklaması
4.
(I) Yaşam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler, (III) Gemideki çeşitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler. Yukarıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti sözleşmesinin temel amacına hizmet eder ?
Doğru Cevap: "A" I, III, IV
Soru Açıklaması
5.
Gemi personeli gemiyi emniyetle ve etkin çalıştırmak için organize edilmelidir. Bu maksatla yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen konulardan hangilerini kapsamalıdır? I. Deniz ve liman vardiyaları II. Kargo işlemleri III. Araç - gereç ve makine bakımı IV. Varış ve kalkış V. Personel yeterliliği
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
6.
Yükün ziya/hasarından dolayı taşıyan aleyhine açılacak davanın zamanaşımı süresi nedir?
Doğru Cevap: "B" 1 yıl
Soru Açıklaması
7.
Kaptanın donatanı temsil yetkisi;
Doğru Cevap: "A" Bağlama limanında kısıtlı,bağlama limanı dışında geniştir
Soru Açıklaması
8.
HSSC protokolünün yıllık/ara/periyodik surveylerinde belgelendirme uzatma süresi + / - ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 3 ay
Soru Açıklaması
9.
Liman devleti kontolleri denetimlerinde gemi tutulduğunda itiraz süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "D" 1 ay
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisinde iaşe servisi kurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "E" Uzakyolda
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi TTK md.973'e göre, kaptanın sorumlu olduğu kişileri gösterir?
Doğru Cevap: "A" Kaptan donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karşı da sorumludur.
Soru Açıklaması
13.
Çatmada zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2 yıl
Soru Açıklaması
14.
Serbest Pratika aşağıdaki kuruluşların hangisinin ilgili biriminden alınır?
Doğru Cevap: "A" Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
15.
TTK md.839'a göre, "Gemi Sicili" aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolü) altında tutulur?
Doğru Cevap: "C" Asliye Hukuk Mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
50-500 rüsum tonilato arasındaki gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Bölge Müdürlükleri Sörvey kurulları
Soru Açıklaması
17.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-II'si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
Doğru Cevap: "B" Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar
Soru Açıklaması
18.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-III'ü, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?
Doğru Cevap: "C" Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.
Soru Açıklaması
19.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-V’ inde belirti-len gemilerden atılan çöpler (gıda atıkları, kağıtlar, tabak kırıkları vb.), parçalayıcı ve öğütücüden geçmek koşulu ile 12 mil içinde 3 milden daha az olmamak koşulu ile, ........... mm. den daha geniş olmayan süzgeçten geçebilecek kadar parçalandıktan sonra denize atılabilir.
Doğru Cevap: "C" 25
Soru Açıklaması
20.
MARPOL Konvansiyonu A868.(20) sayılı kural gereğince doldur-boşalt balast değiştirme işlemi için müsaade edilen limit aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 200 mil açıkta 2000 metre derinlikte
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.