logo

1.
Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-1Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-1Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-1Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-1Deniz Ticaret Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Testi-11. Gemiler liman girişlerinde; IMO'nun aşağıdaki sözleşme içeriğinde bulunan hangi Form'lara göre, deklere listelerini verirler?
Doğru Cevap: "E" FAL/65
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi IMO'nun ''Sorumluluk-Tazminat'' sözleşmesindendir?
Doğru Cevap: "A" FUND/71
Soru Açıklaması
3.
SOLAS/74 sözleşmesine göre; Filika (Life Boat)motorları üç dakika ileri-üç dakika tornistan olarak Minimum ne kadar zamanda bir kontrol amaçlı olarak çalıştırılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Haftada bir
Soru Açıklaması
4.
TTK' nun 845. maddesi gereğince sabit kasıt ve ihmal ile gemi tasdiknamesini gemide bulundurmayan gemi kaptanı ile gemi adı ve bağlama limanını Kanunda öngörülen usülüne uygun olarak yazmayan gemi kaptanına uygulanacak müeyyide aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adli para cezası veya onbeş güne kadar hafif hapis cezası
Soru Açıklaması
5.
Yola elverişlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" Seferlik
Soru Açıklaması
6.
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)'in EK-II' sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.Tonaj sınırı yoktur.
Soru Açıklaması
7.
Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dispeç
Soru Açıklaması
8.
1969 Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası Sözleşmesi'ne göre, askeri gemiler ve boyu .......... metreden daha az olan gemiler, Sözleşme kapsamı dışında tutulmuşlardır. (Noktalı yerlere aşağıdakilerden uygun olanı seçiniz.)
Doğru Cevap: "D" 24 metre
Soru Açıklaması
9.
PSC'nin etkin olarak yapılabilmesi için, ''Bölgesel Andlaşmalar'' YAPILMIŞ, MOU'lar oluşturulmuştur. İlk kurulan MOU aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Paris MOU
Soru Açıklaması
10.
Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme;
Doğru Cevap: "E" Bağlama Limanı Mahkemesidir
Soru Açıklaması
logo

11.
TTK.md 839'a göre, "Gemi Sicili" aşağıdakilerden hangisinin nezareti altında tutulur?
Doğru Cevap: "C" Asliye Hukuk Mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için asgari (en az) gerekliliktir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası Kurumlar
Soru Açıklaması
13.
SOLAS 74 Konvansiyonu içeriği aşağıdakilerden hangisi için azami (en çok) gerekliliktir?
Doğru Cevap: "C" Liman Devleti
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dış çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir?
Doğru Cevap: "D" Yaz Yükleme Hattı
Soru Açıklaması
15.
Seferlik hizmet akdinin son bulması;
Doğru Cevap: "C" Akitte yazılı seferin sonunda geminin yükünü boşaltmasıyla
Soru Açıklaması
16.
MARPOL 73/78 gereği gemilerden çıkan pis sularla denizlerin kirlenmesi önlemek amacıyla ÖZEL ALAN olarak ilan edilmiş denizler aşağıdakilerden hangisidir. (EK-IV)
Doğru Cevap: "E" Henüz özel alanlar belirlenmemiştir
Soru Açıklaması
17.
50 rüsum tonilatoya kadar gemilerin "Denize Elverişlilik" denetini yapmaya, aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Bölge Müdürlükleri Sörvey Kurulları
Soru Açıklaması
18.
500 rüsum tonilatodan büyük gemilerin "Yola Elverişlilik" denetini yapmaya aşağıdaki kuruluşların hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "B" Liman Başkanlıkları
Soru Açıklaması
19.
7. TTK 817/1'e göre, aşağıdakilerden hangisi "Denize Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Can kurtarma ve seyir donanımları, Yangından korunma ve yangın söndürme araçları
Soru Açıklaması
20.
TTK 817/2'ye göre, aşağıdakilerden hangisi "Yola Elverişlilik" denetinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Makine yeterliliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.